Search result for

miles

(59 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miles-, *miles*, mile
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milestone[N] เหตุการณ์สำคัญ, See also: เรื่องสำคัญ, Syn. discovery, breaktrough, anniversary
milestone[N] เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์, Syn. event, breakthrough
milestone[N] หลักไมล์, See also: หลักบอกระยะทางเป็นไมล์, Syn. milepost, stone
milestone in someone's life[IDM] สิ่งสำคัญในชีวิต, See also: จุดสำคัญของชีวิต, ช่วงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Miles Gloriosusตัวละครแบบไมลส์กลอริโอซัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milestonesตารางการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
milestoneเหตุการณ์สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FINE. I DROVE 80 MILES TO SEE YOU, KAREN.ก็ได้ นี่แนต้องขับรถกว่า80ไมลล์มามาพี่นะ คาเร็น There's Always a Woman (2008)
It's quite a milestone.ผ่านอะไรมาเยอนะครับ Mirror, Mirror (2008)
Of being around when m.J. Hits his milestones.ที่จะอยู่ใกล้ลูก เวลาเขามีปัญหา Back in Business (2008)
- It's about six miles back.- ขับรถย้อนกลับไปอีกหกไมล์ AK-51 (2008)
{\pos(192,210)}Darby's got a meth shack a couple of miles from there.ดาร์บี่มีกระท่อมผลิตยาเสพติด ห่างออกไปไม่กี่ไมล์จากที่นี่ Fun Town (2008)
Thought you might shed some light on why I'm schlepping my fat ass 75 miles.คิดว่าเธอจะช่วยบอกฉันให้รู้ความจริงหน่อย ฉันต้องหอบสังขารตูดอ้วนๆมาถึง75ไมล์ Capybara (2008)
Well, if I can offer some fatherly advice from 300 miles away...นี่ถ้าพ่อสามารถเหาะไปให้คำปรึกษาได้จาก... Summer Kind of Wonderful (2008)
Just figured you'd land a million miles from this place.คุณคิดอยากจะมีที่ดิน ห่างออกไปเป็นล้านไมล์จากที่นี่ Seeds (2008)
12.5 miles southeast of Traverse City,Michigan.12.5 ไมล์ ทางใต้ของ Traverse City,Michigan The Bad Fish Paradigm (2008)
Oh, pryor's 5 miles from here.ไพรเออร์ อยู่ห่างไป 5 ไมล์เอง 52 Pickup (2008)
Yeah. It's like 9 miles east of here. Off the 95.ครับ น่าจะห่างไปจากที่นี่ 9 ไมล์ทางตะวันออก ทางถนนสาย 95 Memoriam (2008)
There are over 140,000 miles of tracks in this country.รางรถไฟในประเทศนี้ยาว 140,000 ไมล์ Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milesAbout two miles farther on, the road bent to the right.
milesAnother three miles is more than I can walk.
milesBirds can fly thousands of miles away and return to the same place every year.
milesBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
milesCalculation is miles easier if you have a calculator.
milesCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
milesFive miles.
milesFive miles is a long distance to walk.
milesFive miles is a suitable distance for a picnic.
milesForty miles is a good distance.
milesFour miles is a good distance.
milesHe had to walk all of ten miles to his home.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post   FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city   
ยิ้มแต้[v. exp.] (yim tāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile   FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary
MILES    M AY1 L Z
MILES    M AY1 AH0 L Z
MILESKI    M AH0 L EH1 S K IY0
MILESTONE    M AY1 L S T OW2 N
MILESTONES    M AY1 L S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Miles    (n) (m ai1 l z)
miles    (n) (m ai1 l z)
milestone    (n) (m ai1 l s t ou n)
milestones    (n) (m ai1 l s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里程碑[lǐ chéng bēi, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ, ] milestone, #15,768 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treibstoffverbrauch {m} (Anzahl der Meilen, die mit einer Gallone Treibstoff gefahren werden kann)miles per gallon (mpg) [Add to Longdo]
ganz abgelegenmiles from anywhere [Add to Longdo]
kilometerlangmiles long [Add to Longdo]
meilenweitmiles and miles of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
マイルストーン[, mairusuto-n] (n) milestone [Add to Longdo]
一里[いちり, ichiri] (n) 2.44 miles [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] (n) milestone (1 ri apart); (P) [Add to Longdo]
喜色満面[きしょくまんめん, kishokumanmen] (exp) being all smiles with joy [Add to Longdo]
元標[げんぴょう, genpyou] (n) zero milestone [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
笑みをたたえる;笑みを湛える[えみをたたえる, emiwotataeru] (exp,v1) to be all smiles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

  miles
   pawn; soldier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top