ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unwise-

AH0 N W AY1 Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unwise, *unwise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwise[ADJ] ไม่ฉลาด, Syn. stupid, foolish, Ant. clever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwise(อันไวซ') vt. ไม่ฉลาด., See also: unwisely adv., Syn. imprudent,stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
unwise(adj) ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unwiseI felt that the plan was unwise.
unwiseIt may be unwise of you to advertise your presence.
unwiseIt would be unwise, not to say stupid, of you to quit your first job after only six months.
unwiseShe ignored him, which proved unwise.
unwiseThe unwise statement by the government put up the prices again.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWISE    AH0 N W AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwise    (j) ˈʌnwˈaɪz (uh1 n w ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] unwise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwise \Un*wise"\, a. [AS. unw[imac]s. See {Un-} not, and
   {Wise}, a.]
   Not wise; defective in wisdom; injudicious; indiscreet;
   foolish; as, an unwise man; unwise kings; unwise measures.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwise
   adj 1: showing or resulting from lack of judgment or wisdom; "an
       unwise investor is soon impoverished"
   2: not appropriate to the purpose [syn: {inexpedient}, {unwise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top