ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwisely

AH0 N W AY1 Z L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwisely-, *unwisely*, unwise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwisely[ADV] อย่างไม่ฉลาด, Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively, foolishly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I unwisely showed you compassion the last time we met.ผมจะไม่เมตตาคุณหรอกนะ ครั้งที่สุดท้ายที่เราพบกัน Rio (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWISELY    AH0 N W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwisely    (a) ˈʌnwˈaɪzliː (uh1 n w ai1 z l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwisely \Un*wise"ly\, adv. [AS. unw[imac]slice.]
   In an unwise manner; foolishly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwisely
   adv 1: without good sense or judgment; "He acted foolishly when
       he agreed to come" [syn: {foolishly}, {unwisely}] [ant:
       {sagely}, {wisely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top