ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-poise-

P OY1 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poise, *poise*
Possible hiragana form: -ぽいせ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poise[N] ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
poise[N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity
poise[N] ท่าเดิน, See also: การวางตัว
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
poise[VI] ทรงตัว
poise[VT] ทรงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure

English-Thai: Nontri Dictionary
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aunt Poise is here.เจียวเหนียงมาแล้ว The Four (2012)
Of course! Aunt Poise brings it all the time.แน่นอน เจียวเหนียงเอามาให้บ่อย ๆ The Four (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
POISE P OY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poise (v) pˈɔɪz (p oi1 z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, n. [OE. pois, peis, OF. pois, peis, F. poids, fr.
   L. pensum a portion weighed out, pendere to weigh, weigh out.
   Cf. {Avoirdupois}, {Pendant}, {Poise}, v.] [Formerly written
   also {peise}.]
   1. Weight; gravity; that which causes a body to descend;
    heaviness. "Weights of an extraordinary poise." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The weight, or mass of metal, used in weighing, to balance
    the substance weighed.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being balanced by equal weight or power;
    equipoise; balance; equilibrium; rest. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. That which causes a balance; a counterweight.
    [1913 Webster]
 
       Men of unbounded imagination often want the poise of
       judgment.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. a dignified and self-confident manner; graceful composure
    and tact in handling difficult social situations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. i.
   To hang in equilibrium; to be balanced or suspended; hence,
   to be in suspense or doubt.
   [1913 Webster]
 
      The slender, graceful spars
      Poise aloft in air.           --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. t. [imp. & p. p. {Poised}, ; p. pr. & vb. n.
   {Poising}.] [OE. poisen, peisen, OF. & F. peser, to weigh,
   balance, OF. il peise, il poise, he weighs, F. il p[`e]se,
   fr. L. pensare, v. intens. fr. pendere to weigh. See {Poise},
   n., and cf. {Pensive}.] [Formerly written also {peise}.]
   1. To balance; to make of equal weight; as, to poise the
    scales of a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold or place in equilibrium or equiponderance.
    [1913 Webster]
 
       Nor yet was earth suspended in the sky;
       Nor poised, did on her own foundation lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterpoise; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       One scale of reason to poise another of sensuality.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To poise with solid sense a sprightly wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To ascertain, as by the balance; to weigh.
    [1913 Webster]
 
       He can not sincerely consider the strength, poise
       the weight, and discern the evidence. --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To weigh (down); to oppress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lest leaden slumber peise me down to-morrow. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poise
   n 1: a cgs unit of dynamic viscosity equal to one dyne-second
      per square centimeter; the viscosity of a fluid in which a
      force of one dyne per square centimeter maintains a
      velocity of 1 centimeter per second
   2: a state of being balanced in a stable equilibrium
   3: great coolness and composure under strain; "keep your cool"
     [syn: {aplomb}, {assuredness}, {cool}, {poise}, {sang-froid}]
   v 1: be motionless, in suspension; "The bird poised for a few
      moments before it attacked"
   2: prepare (oneself) for something unpleasant or difficult [syn:
     {brace}, {poise}]
   3: cause to be balanced or suspended
   4: hold or carry in equilibrium [syn: {poise}, {balance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top