ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-control

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-control-, *self-control*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-control(n) การข่มใจตนเอง, See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว, Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
self-controlled(adj) ซึ่งควบคุมตนเองได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง, การควบคุมตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command, self-discipline, self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์, การบังคับตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Self-control in childrenการควบคุมตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง Event Horizon (1997)
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ Today Is the Day: Part 1 (2009)
It is taking every ounce of self-control not to march over and tell her what a terrible motherมันคือการควบคุมของเราเอง ไม่ถึงเดือนมีนาคมและบอกเธอสิ่งที่แม่กลัว Rhodes to Perdition (2011)
And it is taking all my self-control not to help her.และมันก็ต้องใช้การควบคุมตัวเองทั้งหมดของฉัน The Three Bad Wolves (2011)
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย? Pu'olo (2012)
I thought you had more self-control than that, man.ฉันนึกว่าควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้นะเพื่อน O-Mouth (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยม(v) self-control, See also: collect, compose, restrain, control, overcome, Syn. สำรวม, เหนี่ยวรั้ง, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELF-CONTROL

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-control

Japanese-English: EDICT Dictionary
自粛[じしゅく, jishuku] (n, vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P) #11,689 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
セルフコントロール[serufukontoro-ru] (n) self-control [Add to Longdo]
禁慾[きんよく, kinyoku] (n, vs) abstinence; self-control [Add to Longdo]
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n, vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n, vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression [Add to Longdo]
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s, vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s, vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-control \Self`-con*trol"\, n.
   Control of one's self; restraint exercised over one's self;
   self-command.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-control
   n 1: the act of denying yourself; controlling your impulses
      [syn: {self-denial}, {self-discipline}, {self-control}]
   2: the trait of resolutely controlling your own behavior [syn:
     {self-control}, {self-possession}, {possession}, {willpower},
     {will power}, {self-command}, {self-will}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top