ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-control

S EH2 L F K AH0 N T R OW1 L   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-control-, *self-control*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-control[N] การข่มใจตนเอง, See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว, Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
self-controlled[ADJ] ซึ่งควบคุมตนเองได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Self-control in childrenการควบคุมตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง Event Horizon (1997)
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ Today Is the Day: Part 1 (2009)
It is taking every ounce of self-control not to march over and tell her what a terrible motherมันคือการควบคุมของเราเอง ไม่ถึงเดือนมีนาคมและบอกเธอสิ่งที่แม่กลัว Rhodes to Perdition (2011)
And it is taking all my self-control not to help her.และมันก็ต้องใช้การควบคุมตัวเองทั้งหมดของฉัน The Three Bad Wolves (2011)
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย? Pu'olo (2012)
I thought you had more self-control than that, man.ฉันนึกว่าควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้นะเพื่อน O-Mouth (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยม[V] self-control, See also: collect, compose, restrain, control, overcome, Syn. สำรวม, เหนี่ยวรั้ง, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
หักอกหักใจ[V] to control oneself, See also: self-control, force oneself, restrain one's feelings, Syn. หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ, Example: เมื่อนึกถึงความผูกพันที่มีมานานแสนนาน ทำให้ความคิดที่จะหักอกหักใจจากเขาไม่ใช่เรื่องง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: loose self-control   FR: être hors de soi
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
ยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (yapyangchangjai) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control   
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome   

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF-CONTROL S EH2 L F K AH0 N T R OW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-control (n) sˈɛlf-kəntrˈoul (s e1 l f - k @ n t r ou1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフコントロール[, serufukontoro-ru] (n) self-control [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
禁慾[きんよく, kinyoku] (n,vs) abstinence; self-control [Add to Longdo]
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression [Add to Longdo]
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P) [Add to Longdo]
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-control \Self`-con*trol"\, n.
   Control of one's self; restraint exercised over one's self;
   self-command.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-control
   n 1: the act of denying yourself; controlling your impulses
      [syn: {self-denial}, {self-discipline}, {self-control}]
   2: the trait of resolutely controlling your own behavior [syn:
     {self-control}, {self-possession}, {possession}, {willpower},
     {will power}, {self-command}, {self-will}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top