ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-plaintive-

P L EY1 N T IH0 V   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plaintive, *plaintive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm about to write her The world's longest and most plaintive e-mail.แต่... ฉันว่าจะเขียนไปหาเธอ -อีเมล์ที่ยาวแล้วก็คร่ำครวญที่สุดในโลก \ Last Tango, Then Paris (2010)
Thy plaintive anthem fades."เวลาแห่งความเศร้าโศกกำลังเลือนหายไป Rubber Man (2011)
Your song was different this time-- much more plaintive and piercing.เพลงของเธอแปลกไปนะคราวนี้ มันดูคร่ำครวญและโหยหวน\มากกว่าเดิมเสียอีก Dark Cousin (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintive (j) plˈɛɪntɪv (p l ei1 n t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagekuckuck {m} [ornith.]Plaintive Cuckoo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintive \Plain"tive\, a. [F. plaintif. See {Plaintiff}, n.]
   1. Repining; complaining; lamenting. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of sorrow or melancholy; mournful; sad. "The
    most plaintive ditty." --Landor.
    [1913 Webster] -- {Plain"tive*ly}, adv. --
    {Plain"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaintive
   adj 1: expressing sorrow [syn: {mournful}, {plaintive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top