ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jealousy-

JH EH1 L AH0 S IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jealousy, *jealousy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, yes, I'd say jealousy was your motive after all.ดังนั้น ใช่ ผมคิดว่าความอิจฉาคือแรงจูงใจของคุณ The Six Thatchers (2017)
Unbelievable, you know? I mean, your jealousy knows no limits.เชื่อเลย หึงแบบนี้มันเกินไปแล้วนะ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Your jealousy is insane.ไม่มีอะไรให้ต้องหึงเลย Elle (2016)
Was there any jealousy between your team and the other employees?พวกเขาอิจฉากันบ้างไหม ทีมของคุณน่ะ แล้วพนักงานคนอื่นล่ะ Nameless (2013)
It could be jealousy or revenge.มันอาจเป็นความอิจฉาหรือการล้างแค้น Zugzwang (2013)
- Oh, yeah, me too. (Laughs) Not like a homicidal jealousy but, you know, like, I've always wanted to go to India.- โอ้ ใช่ ผมด้วย ไม่ใช่อิจฉาแบบอยากฆ่าให้ตาย แต่... Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Really? You're gonna play the jealousy card now?เอาจริงเหรอ คุณอยากเล่นบทหึงหวงตอนนี้เหรอ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Is that surprise or jealousy I'm hearing?นั่นมันน้ำเสียงตกใจ หรือ อิจฉากันแน่? Honor Thy Father (2012)
Wait a minute, do I sense a little jealousy there?เดี๋ยวก่อนนะ นี่หึงหรือเปล่าเนี่ย? American Reunion (2012)
Yes, actually. But not in the weird, misguided jealousy way you have going on in your head.มันก็ใช่,แต่ไม่ได้ชี้นำไปในทางหึงหวงนะ Balcoin (2011)
And I could practically smell the jealousy in there.และฉันรู้สึกได้ถึงความอิจฉา Lunatic (2011)
If the person he loved loved another, even Confucius himself would have suffered from jealousy and anger.ถ้าคนที่เขารักรักคนอื่น คนที่สับสนอย่างเขาก็อาจพบกับความอิจฉาและความโกรธ Sungkyunkwan Scandal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousyHer success made her the target of jealousy.
jealousyHis action was animated by jealousy.
jealousyHis jealousy began to raise its head again.
jealousyI can't stand her jealousy.
jealousyI was beside myself with jealousy when my youngest sister rose in the world.
jealousyJealousy embellishes a page of the epic.
jealousyJealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.
jealousyJealousy is an enemy to friendship.
jealousyJealousy made him do that.
jealousyJealousy was the motive for the murder.
jealousyShe burned with jealousy.
jealousyShe is torn by jealousy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUSY    JH EH1 L AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealousy    (n) ʤˈɛləsiː (jh e1 l @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jealousy \Jeal"ous*y\, n.; pl. {Jealousies}. [ F. jalousie. See
   {Jealous}, and cf. {Jalousie}.]
   The quality of being jealous; earnest concern or solicitude;
   painful apprehension of rivalship in cases directly affecting
   one's happiness; painful suspicion of the faithfulness of
   husband, wife, or lover.
   [1913 Webster]
 
      I was jealous for jealousy.       --Zech. viii.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Jealousy is the . . . apprehension of superiority.
                          --Shenstone.
   [1913 Webster]
 
      Whoever had qualities to alarm our jealousy, had
      excellence to deserve our fondness.   --Rambler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jealousy
   n 1: a feeling of jealous envy (especially of a rival) [syn:
      {jealousy}, {green-eyed monster}]
   2: zealous vigilance; "cherish their official political freedom
     with fierce jealousy"-Paul Blanshard

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top