ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-effervesce-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effervesce, *effervesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervesce[VI] เป็นฟอง, See also: มีฟอง, ออกเป็นฟอง, ผุดเป็นฟอง, Syn. bubble, fizzle, froth
effervesce[VI] มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively

English-Thai: Nontri Dictionary
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Making their debut on this week's Top of the Pops, here's The Jam and an effervescent new 45.พวกเขามาเปิดตัวครั้งแรก ในรายการ "Top of the Pops" สัปดาห์นี้ นี่คือ "เดอะแจม" กับบทเพลงใหม่สุดจี๊ดจ๊าด It Might Get Loud (2008)
I feel... positively effervescent.I feel... positively effervescent. Planet 51 (2009)
Even though I'm painfully shy and obsessed with death, I'm a really effervescent person.เพราะแม้ว่า ฉันจะขี้อาย แต่ฉันก็ยังมี ชีวิตชีวา Theatricality (2010)
That's because they effervesce!นั่นเป็นเพราะมันเป็นฟอง! Puss in Boots (2011)
Yes, you look effervescent.คุณดูมีชีวิตชีวามาก Dead Men Tell No Tales (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervesce    (v) ˌɛfəvˈɛs (e2 f @ v e1 s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effervesce \Ef`fer*vesce"\, v. i. [imp. & p. p. {Effervesced};
   p. pr. & vb. n. {Effervescing}.] [L. effervescere; ex +
   fervescere to begin boiling, incho., fr. fervere to boil. See
   {Fervent}.]
   1. To be in a state of natural ebullition; to bubble and
    hiss, as fermenting liquors, or any fluid, when some part
    escapes in a gaseous form.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit, in lively natural expression, feelings that
    can not be repressed or concealed; as, to effervesce with
    joy or merriment. Effervescence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervesce
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top