ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effervescence

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effervescence-, *effervescence*
English-Thai: Nontri Dictionary
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervescence (n) ˌɛfəvˈɛsns (e2 f @ v e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
発泡性[はっぽうせい, happousei] (n,adj-no) effervescence; fizziness; foamability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effervescence \Ef`fer*ves"cence\, Effervescency
 \Ef`fer*ves"cen*cy\, n. [Cf. F. effervescence.]
   A kind of natural ebullition; that commotion of a fluid which
   takes place when some part of the mass flies off in a gaseous
   form, producing innumerable small bubbles; as, the
   effervescence of a carbonate with citric acid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervescence
   n 1: the process of bubbling as gas escapes
   2: the property of giving off bubbles [syn: {bubbliness},
     {effervescence}, {frothiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top