ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-churl-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: churl, *churl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนชั้นต่ำ[N] churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan tam) EN: churl   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churl    (n) tʃˈɜːʳl (ch @@1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel {m} | Flegel {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Grobian {m} | Grobiane {pl}churl | churls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churl \Churl\, a.
   Churlish; rough; selfish. [Obs.] --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churl \Churl\, n. [AS. ceorl a freeman of the lowest rank, man,
   husband; akin to D. karel, kerel, G. kerl, Dan. & Sw. karl,
   Icel. karl, and to the E. proper name Charles (orig., man,
   male), and perh. to Skr. j[=a]ra lover. Cf. {Carl},
   {Charles's Wain}.]
   1. A rustic; a countryman or laborer. "A peasant or churl."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Your rank is all reversed; let men of cloth
       Bow to the stalwart churls in overalls. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough, surly, ill-bred man; a boor.
    [1913 Webster]
 
       A churl's courtesy rarely comes, but either for gain
       or falsehood.             --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. A selfish miser; an illiberal person; a niggard.
    [1913 Webster]
 
       Like to some rich churl hoarding up his pelf.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churl
   n 1: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or
      refinement [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl},
      {Goth}, {tyke}, {tike}]
   2: a selfish person who is unwilling to give or spend [syn:
     {niggard}, {skinflint}, {scrooge}, {churl}]
   3: a bad-tempered person [syn: {grouch}, {grump}, {crank},
     {churl}, {crosspatch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top