ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churl

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churl-, *churl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like half-pint of churly.ฉันอยากจะได้เหล้าเชอร์รี่ซักครึ่งไพน์ Love Actually (2003)
Yes, well, under the circumstances, it seems a little churlish not to meet the woman responsibleครับ ภายใต้พฤติการณ์แล้ว มันเหมือนกับการหยาบคายนะครับ ถ้าเราจะไม่ยอมพบกับผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุ Letters to Juliet (2010)
Careful, the churlish fellow we spied before could still be here, and he may or may not be armed.ระวังด้วย สหายผู้หยาบคาย เราเคยสืบมาก่อน เขาอาจยังอยู่ที่นี่และเขาอาจจะหรือไม่ก็คงเตรียมอาวุธแล้ว Neighborhood Watch (2012)
Well, it would be churlish to refuse.อืม ให้ผมเดา เอาความลับไปขาย The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉ่งฉ่าง[ADJ] blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา
คนชั้นต่ำ[N] churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan tam) EN: churl   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURLISH    CH ER1 L IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churl    (n) tʃˈɜːʳl (ch @@1 l)
churls    (n) tʃˈɜːʳlz (ch @@1 l z)
churlish    (j) tʃˈɜːʳlɪʃ (ch @@1 l i sh)
churlishly    (a) tʃˈɜːʳlɪʃliː (ch @@1 l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel {m} | Flegel {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Grobian {m} | Grobiane {pl}churl | churls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churl \Churl\, a.
   Churlish; rough; selfish. [Obs.] --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churl \Churl\, n. [AS. ceorl a freeman of the lowest rank, man,
   husband; akin to D. karel, kerel, G. kerl, Dan. & Sw. karl,
   Icel. karl, and to the E. proper name Charles (orig., man,
   male), and perh. to Skr. j[=a]ra lover. Cf. {Carl},
   {Charles's Wain}.]
   1. A rustic; a countryman or laborer. "A peasant or churl."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Your rank is all reversed; let men of cloth
       Bow to the stalwart churls in overalls. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough, surly, ill-bred man; a boor.
    [1913 Webster]
 
       A churl's courtesy rarely comes, but either for gain
       or falsehood.             --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. A selfish miser; an illiberal person; a niggard.
    [1913 Webster]
 
       Like to some rich churl hoarding up his pelf.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churl
   n 1: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or
      refinement [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl},
      {Goth}, {tyke}, {tike}]
   2: a selfish person who is unwilling to give or spend [syn:
     {niggard}, {skinflint}, {scrooge}, {churl}]
   3: a bad-tempered person [syn: {grouch}, {grump}, {crank},
     {churl}, {crosspatch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top