ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boor

B UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boor-, *boor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boor(n) คนชั้นต่ำ, See also: คนหยาบคาย, Syn. oaf, lout, Ant. sophisticate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก, คนหยาบคาย, ชาวนา, ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย, คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish

English-Thai: Nontri Dictionary
boor(n) คนหยาบคาย, คนกักขฬะ, คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย, กักขฬะ, บ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boort; boart; bortบอร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, these numbers are based solely on boors watching their daytime talk shows, answering their rotary phones.ผลสำรวจพวกนี้นับจาก กลุ่มคนน่าเบื่อที่เอาแต่ ดูทอล์คโชว์ตอนกลางวัน เฝ้ารอรางวัลทางโทรศัพท์ Victory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนชั้นต่ำ(n) churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผรุส[pharut] (adj) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish  FR: grossier ; vulgaire
หยาบคาย[yāpkhāi] (adj) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive  FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOOR B UH1 R
BOORS B UH1 R Z
BOORD B UH1 R D
BOORTZ B AO1 R T S
BOORDA B UH1 R D AH0
BOORAS B UH1 R AH0 Z
BOORMAN B UH1 R M AH0 N
BOORISH B UH1 R IH0 SH
BOORDA'S B UH1 R D AH0 Z
BOORSTIN B UW1 R S T IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boor (n) bˈuəʳr (b u@1 r)
boors (n) bˈuəʳz (b u@1 z)
boorish (j) bˈuəʳrɪʃ (b u@1 r i sh)
boorishly (a) bˈuəʳrɪʃliː (b u@1 r i sh l ii)
boorishness (n) bˈuəʳrɪʃnəs (b u@1 r i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel { m }; Stoffel { m }; Bauer { m } | Flegel { pl }boor | boors [Add to Longdo]
Lümmel { m } | Lümmel { pl }boor | boors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine [Add to Longdo]
芋侍[いもざむらい, imozamurai] (n) rustic (boorish) samurai [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na, n, adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
豪放粗野[ごうほうそや, gouhousoya] (n, adj-na) bold and boorish [Add to Longdo]
山猿[やまざる, yamazaru] (n) monkey; bumpkin; boor [Add to Longdo]
田夫野人[でんぷやじん, denpuyajin] (n) rustic; boor; hick [Add to Longdo]
武骨者;無骨者[ぶこつもの, bukotsumono] (n) boor; rustic [Add to Longdo]
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na, n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boor \Boor\ (b[=oo]r), n. [D. boer farmer, boor; akin to AS.
   geb[=u]r countryman, G. bauer; fr. the root of AS. b[=u]an to
   inhabit, and akin to E. bower, be. Cf. {Neighbor}, {Boer},
   and {Big} to build.]
   1. A husbandman; a peasant; a rustic; esp. a clownish or
    unrefined countryman.
    [1913 Webster]
 
   2. A Dutch, German, or Russian peasant; esp. a Dutch colonist
    in South Africa, Guiana, etc.: a boer.
    [1913 Webster]
 
   3. A rude ill-bred person; one who is clownish in manners.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boor
   n 1: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or
      refinement [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl},
      {Goth}, {tyke}, {tike}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 boor /bor/
  bore

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top