ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boor

B UH1 R   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boor-, *boor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boor[N] คนชั้นต่ำ, See also: คนหยาบคาย, Syn. oaf, lout, Ant. sophisticate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish

English-Thai: Nontri Dictionary
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boort; boart; bortบอร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน Rebecca (1940)
Dr. Boorstein. Sarah Whittle calling.คุณหมอบัวสทีนคะ นี่ซาร่าห์ วิทเทิล Jumanji (1995)
Boorish, huh?ดูตลกไหม อื้อ ? The Guy Was Cool (2004)
Why, you dirty boor!ทำไมล่ะ เจ้าคนสกปรก The King and the Clown (2005)
Boorger king.บูกเกอร์ คิง The Ten (2007)
How boorish coming to a motel and talking about painters.บ้าหรือเปล่า มาถึงโรงแรมแล้วจะให้มานั่งคุยเรื่องจิตรกร A Good Day to Have an Affair (2007)
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.อ้า ดีจังที่ได้สนทนากับ .. ใครบางคนที่ เอ่อ หยาบคายราวกับซาไทร์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Well, these numbers are based solely on boors watching their daytime talk shows, answering their rotary phones.ผลสำรวจพวกนี้นับจาก กลุ่มคนน่าเบื่อที่เอาแต่ ดูทอล์คโชว์ตอนกลางวัน เฝ้ารอรางวัลทางโทรศัพท์ Victory (2013)
Me? The wife of that boorish... brainless...ข้าเหรอจะแต่งงานกับคนป่าเถื่อน Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนชั้นต่ำ[N] churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOR    B UH1 R
BOORS    B UH1 R Z
BOORD    B UH1 R D
BOORTZ    B AO1 R T S
BOORDA    B UH1 R D AH0
BOORAS    B UH1 R AH0 Z
BOORMAN    B UH1 R M AH0 N
BOORISH    B UH1 R IH0 SH
BOORDA'S    B UH1 R D AH0 Z
BOORSTIN    B UW1 R S T IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boor    (n) bˈuəʴr (b u@1 r)
boors    (n) bˈuəʴz (b u@1 z)
boorish    (j) bˈuəʴrɪʃ (b u@1 r i sh)
boorishly    (a) bˈuəʴrɪʃliː (b u@1 r i sh l ii)
boorishness    (n) bˈuəʴrɪʃnəs (b u@1 r i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel {m}; Stoffel {m}; Bauer {m} | Flegel {pl}boor | boors [Add to Longdo]
Lümmel {m} | Lümmel {pl}boor | boors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine [Add to Longdo]
芋侍[いもざむらい, imozamurai] (n) rustic (boorish) samurai [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
豪放粗野[ごうほうそや, gouhousoya] (n,adj-na) bold and boorish [Add to Longdo]
山猿[やまざる, yamazaru] (n) monkey; bumpkin; boor [Add to Longdo]
田夫野人[でんぷやじん, denpuyajin] (n) rustic; boor; hick [Add to Longdo]
武骨者;無骨者[ぶこつもの, bukotsumono] (n) boor; rustic [Add to Longdo]
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boor \Boor\ (b[=oo]r), n. [D. boer farmer, boor; akin to AS.
   geb[=u]r countryman, G. bauer; fr. the root of AS. b[=u]an to
   inhabit, and akin to E. bower, be. Cf. {Neighbor}, {Boer},
   and {Big} to build.]
   1. A husbandman; a peasant; a rustic; esp. a clownish or
    unrefined countryman.
    [1913 Webster]
 
   2. A Dutch, German, or Russian peasant; esp. a Dutch colonist
    in South Africa, Guiana, etc.: a boer.
    [1913 Webster]
 
   3. A rude ill-bred person; one who is clownish in manners.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boor
   n 1: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or
      refinement [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl},
      {Goth}, {tyke}, {tike}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 boor /bor/
  bore

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top