ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churlishly

CH ER1 L IH0 SH   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churlishly-, *churlishly*, churlish
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา churlishly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *churlishly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, well, under the circumstances, it seems a little churlish not to meet the woman responsibleครับ ภายใต้พฤติการณ์แล้ว มันเหมือนกับการหยาบคายนะครับ ถ้าเราจะไม่ยอมพบกับผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุ Letters to Juliet (2010)
Careful, the churlish fellow we spied before could still be here, and he may or may not be armed.ระวังด้วย สหายผู้หยาบคาย เราเคยสืบมาก่อน เขาอาจยังอยู่ที่นี่และเขาอาจจะหรือไม่ก็คงเตรียมอาวุธแล้ว Neighborhood Watch (2012)
Well, it would be churlish to refuse.อืม ให้ผมเดา เอาความลับไปขาย The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
โฉ่งฉ่าง[ADJ] blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURLISH    CH ER1 L IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churlish    (j) tʃˈɜːʳlɪʃ (ch @@1 l i sh)
churlishly    (a) tʃˈɜːʳlɪʃliː (ch @@1 l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungehobeltheit {f}churlishness [Add to Longdo]
flegelhaftchurlish [Add to Longdo]
flegelhaft {adv}churlishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churlishly \Churl"ish*ly\, adv.
   In a churlish manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churlishly
   adv 1: in a churlish manner; "the store owner treated his
       customers churlishly" [syn: {churlishly}, {surlily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top