ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-attache-

AE2 T AH0 SH EY1   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attache, *attache*
Possible hiragana form: -あったちぇ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต

English-Thai: Nontri Dictionary
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cable attached, Gripweed?สายเคเบิ้ลที่แนบมา กริปวีด? โอเคไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
I'm very attached to him.ฉันติดเขามาก. Suspiria (1977)
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've become very attached to you.ฉันได้กลายเป็นที่แนบมากับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I look like a large, unmade bed with a shopping bag attached.ผมมองเหมือนที่มีขนาดใหญ่มีเตียงนอนที่มีกระเป๋าช้อปปิ้งที่แนบมา The Russia House (1990)
Really. I mean, no strings attached.ฉันหมายความว่างั้นจริงๆ ไม่มีหมดเม็ด Mannequin: On the Move (1991)
involved? She attached my paycheck, child support.คุณน่าจะรู้นะว่าทำหนังสือพิมพ์มันต้องใช้เงิน Hero (1992)
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ Hero (1992)
This note was attached to it when I found it in police files.บันทึกนี้ถูกแนบมากับมัน เมื่อผมพบว่ามันอยู่ในแฟ้มต? In the Name of the Father (1993)
See attached list and available colors.เชิญดูรายการแบบและสีที่แนบมา Schindler's List (1993)
"Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds...อย่าเอาตัวผูกพันกับอะไร เพราะจะเดินหนีไม่ได้ใน 30 วินาที Heat (1995)
We attached it to a hundred seagulls.เราผูกมันกับนกนางนวลเป็นร้อยๆ James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attacheA card was attached to the gift.
attacheA driver is deeply attached to his old car.
attacheAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attacheA note was attached to the document with a paper clip.
attacheAttached is a map to our office.
attacheAttached is the draft compilation.
attacheAttached is the tentative agenda.
attacheBe attached to.
attacheHe attached a "Fragile" label to the package.
attacheHe attached a label to the bag.
attacheHe attached great importance to the event.
attacheHe attached the trailer to his car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ช่วยทูต[n. exp.] (phūchūay thūt) EN: attaché   FR: attaché [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHE    AE2 T AH0 SH EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attache    (n) ətæʃˈɛɪ (@ t a sh ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}; Aktenkoffer {m}attache case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach'e \At`ta*ch['e]"\, n. [F., p. p. of attacher. See
   {Attach}, v. t.]
   One attached to another person or thing, as a part of a suite
   or staff. Specifically: One attached to an embassy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attache
   n 1: a specialist assigned to the staff of a diplomatic mission
   2: a shallow and rectangular briefcase [syn: {attache case},
     {attache}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Attache /ataʃeː/ 
  attache

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top