ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随信

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随信-, *随信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear Ms. Waters, I've enclosed an application for your brother Kenny to complete and return to our office.[CN] 亲爱的沃特斯小姐 我随信附了一份你哥哥肯尼的申请表 请填好寄回我们办公室 Conviction (2010)
"of whom I enclose a list according to his information."[CN] 我随信附上 他说出的一张债主清单 Episode #1.6 (1995)
But one item he left behind was the sheet music I have enclosed which he carefully preserved for years.[CN] 但他的遗物中有我随信寄来的乐谱 他多年来很小心保存 Battle Under Orion (2009)
I'm sending you some food and tobacco. The coffee is also for Lindner and Kathl.[CN] 随信给你寄了些食物和香烟过去 把咖啡分给林德纳和卡特尔一些 Downfall (2004)
Enclosed is my most prized possession:[CN] 随信附上我最珍爱的物品: Cruel Intentions (1999)
Enclosed are your transfer orders.[CN] 随信附上你的调令 The Monuments Men (2014)
This string of numbers that came with the message and the nonsense that followed it - what do you make of that?[CN] 史东博士,这些随信息而来的数字 还有接着一连串乱七八糟的东西 The Andromeda Strain (2008)
" adjacent to the old Boot Hill Cemetery as shown on the enclosed map.[CN] 旧靴山坟场的旁边 随信附上地图 Back to the Future Part III (1990)
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.[CN] 亲爱的avis 我随信附上了我的烹饪书的 第一章 汤类的食谱 Julie & Julia (2009)
Can you believe that?[CN] 随信附上10美圆" 你能相信么? Where the Heart Is (2000)
"P.S. Enclosed is something called a chilidog."[CN] "附注,随信附上一根 辣酱热狗" Short Circuit 2 (1988)
PS. I hope you like the chocolate bar I'm also sending.[CN] 及 随信附上樱桃巧克力棒 Mary and Max (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top