ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*transitive*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: transitive, -transitive-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitive[ADJ] เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive[ADJ] เกี่ยวกับการส่งผ่าน, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitive[N] สกรรมกริยา
intransitive[ADJ] ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
transitively[ADV] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitiveness[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: การผ่าน, การเคลื่อนย้าย
transitive verb[N] สกรรมกริยา
intransitive verb[N] อกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา

English-Thai: Nontri Dictionary
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intransitiveไม่ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transitive relationความสัมพันธ์ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The verb intransitive."Kommen" ist ein intransitives Verb. Lenny (1974)
- Too many intransitive verbs.- Zu viele intransitive Verben. Gehenna (1996)
He used the passive voice transitive.Er verwendete die transitive Passivform. Statistical Probabilities (1997)
A trip through the transitive nightfall of diamonds, if you know what I mean.Wie ein Trip durch einen transitiven Diamantenregen, wenn ihr versteht. Spin the Bottle (2002)
The direct object depends on a transitive verb.Das Akkusativobjekt hängt von einem transitiven Verb ab. Mademoiselle Chambon (2009)
I am in charge of you, and by the transitive property, Anybody you're in charge of I'm also in charge of.- Ich bin für dich zuständig, und zur transitiven Eigenschaft, alle für die du zuständig bist, bin auch ich zuständig. Our Driving Issues (2010)
I loved all my subjects, but math was my favorite, transitive property in particular.Ich habe all meine Fächer geliebt, aber Mathe war mein Lieblingsfach, transitive Eigenschaften im Speziellen. Back on the Map (2016)
Verb, transitive:Transitives Verb. The Well (2016)
Verb, transitive:Transitives Verb. The Well (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transitiveA complete intransitive verb takes neither complement or object.
transitiveWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
อกรรมกริยา[N] intransitive verb, Syn. กริยาอกรรม, Thai definition: กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ, Notes: (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ
กริยาอกรรม[N] intransitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitive (j) trˈænsətɪv (t r a1 n s @ t i v)
intransitive (j) ˈɪntrˈænsətɪv (i1 n t r a1 n s @ t i v)
transitively (a) trˈænsətɪvliː (t r a1 n s @ t i v l ii)
intransitively (a) ˈɪntrˈænsətɪvliː (i1 n t r a1 n s @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]
及物[jí wù, ㄐㄧˊ ㄨˋ, ] transitive [Add to Longdo]
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]
受事[shòu shì, ㄕㄡˋ ㄕˋ, ] object (of a transitive verb); to receive a task [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intransitiv {adj}intransitive [Add to Longdo]
intransitiv {adv}intransitively [Add to Longdo]
transitiv {adj}transitive [Add to Longdo]
transitiv; vorübergehend {adv}transitively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自他[じた, jita] (n) (1) oneself and others; (2) transitive and intransitive; (P) [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
推移的[すいいてき, suiiteki] (adj-na) transitive [Add to Longdo]
他動[たどう, tadou] (n) (abbr) {ling} (See 他動詞) transitive verb [Add to Longdo]
他動詞[たどうし, tadoushi] (n) {ling} transitive verb (direct obj.) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
他動詞[たどうし, tadoushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
動詞[どうし, doushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transitive \Tran"si*tive\, a. [L. transitivus: cf. F. transitif.
   See {Transient}.]
   1. Having the power of making a transit, or passage. [R.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Effected by transference of signification.
    [1913 Webster]
 
       By far the greater part of the transitive or
       derivative applications of words depend on casual
       and unaccountable caprices of the feelings or the
       fancy.                --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Passing over to an object; expressing an action
    which is not limited to the agent or subject, but which
    requires an object to complete the sense; as, a transitive
    verb, for example, he holds the book.
    [1913 Webster] -- {Tran"si*tive*ly}, adv. --
    {Tran"si*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top