ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intransitive

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intransitive-, *intransitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intransitive[ADJ] ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
intransitive verb[N] อกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intransitiveไม่ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intransitiveA complete intransitive verb takes neither complement or object.
intransitiveWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกรรมกริยา[N] intransitive verb, Syn. กริยาอกรรม, Thai definition: กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ, Notes: (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
กริยาอกรรม[N] intransitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intransitive (j) ˈɪntrˈænsətɪv (i1 n t r a1 n s @ t i v)
intransitively (a) ˈɪntrˈænsətɪvliː (i1 n t r a1 n s @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自他[じた, jita] (n) (1) oneself and others; (2) transitive and intransitive; (P) [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intransitive \In*tran"si*tive\, a. [L. intransitivus: cf. F.
   intransitif. See {In-} not, and {Transitive}.]
   1. Not passing farther; kept; detained. [R.]
    [1913 Webster]
 
       And then it is for the image's sake and so far is
       intransitive; but whatever is paid more to the image
       is transitive and passes further.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Not transitive; not passing over to an object;
    expressing an action or state that is limited to the agent
    or subject, or, in other words, an action which does not
    require an object to complete the sense; as, an
    intransitive verb, e. g., the bird flies; the dog runs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Intransitive verbs have no passive form. Some verbs
      which appear at first sight to be intransitive are in
      reality, or were originally, transitive verbs with a
      reflexive or other object omitted; as, he keeps (i. e.,
      himself) aloof from danger. Intransitive verbs may take
      a noun of kindred signification for a cognate object;
      as, he died the death of a hero; he dreamed a dream.
      Some intransitive verbs, by the addition of a
      preposition, become transitive, and so admit of a
      passive voice; as, the man laughed at; he was laughed
      at by the man.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intransitive
   adj 1: designating a verb that does not require or cannot take a
       direct object [ant: {transitive}]
   n 1: a verb (or verb construction) that does not take an object
      [syn: {intransitive verb}, {intransitive verb form},
      {intransitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top