ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intransitive verb

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intransitive verb-, *intransitive verb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intransitive verb[N] อกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intransitive verbA complete intransitive verb takes neither complement or object.
intransitive verbWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกรรมกริยา[N] intransitive verb, Syn. กริยาอกรรม, Thai definition: กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ, Notes: (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
กริยาอกรรม[N] intransitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intransitive verb
   n 1: a verb (or verb construction) that does not take an object
      [syn: {intransitive verb}, {intransitive verb form},
      {intransitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top