Search result for

*suspecting*

(54 entries)
(1.119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suspecting, -suspecting-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause we can't use our powers on unsuspecting people.เพราะว่าเราไม่ควรใช้ความสามารถ กับคนเหล่านี้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Outing them to their unsuspecting parents at dinner.แล้วเนียนไปกินดินเนอร์กับพ่อแม่เขาอีกโดยพวกเขาไม่ทันรู้ตัว The Wrath of Con (2009)
But then wouldn't he ask his son, "Were you suspecting it too?"แต่ถ้าเค้าไปถามลูกชายของเขาหละ, 'เค้าจะสงสัยไหม? ' Postman to Heaven (2009)
Vulnerable, unsuspecting.Vulnerable, unsuspectingWatchmen (2009)
Do you think that I want people on this ship suspecting me of murder?คุณคิดว่าผมต้องการให้คนบนยานลำนี้ สงสัยว่าผมเป็นฆาตกรหรอ? Space (2010)
I'll confess that you were correct before in suspecting me, but everything I did was at her behest.ผมยอมรับ ที่คุณสงสัยผมนั้นถูกต้องแล้ว แต่ทุกอย่างที่ผมทำ มันเป็นคำสั่งของเธอ Hitting the Ground (2010)
Are you... suspecting me right now?หรือว่าคุณ กำลังสงสัยฉัน Episode #1.9 (2010)
I'm not suspecting them of anything, but...ผมไม่ได้สงสัยอะไรแต่... Episode #1.16 (2010)
Why are you suspecting?ทำไมยังสงสัยล่ะคะ Episode #1.7 (2010)
We're suspecting Buchanan got to one of the guards.เราสงสัยว่าบูแคแนน จะรู้จักหนึ่งในยาม Inostranka (2011)
The King... must start suspecting the one who is hardest to suspect.พระราชา.. จะต้องเริ่มสงสัย คนที่น่าจะถูกสงสัยน้อยที่สุด Tree with Deep Roots (2011)
Are you... suspecting me right now?ตอนนี้... คุณกำลังสงสัยผมหรือครับ Midas (2011)
I really take pleasure in suspecting this world.ได้รับความพึงพอใจบางอย่าง ด้วยการสงสัยโลกนี้ Me Too, Flower! (2011)
She lures an unsuspecting male, takes him into her web, and then the moment they culminate, as soon as he feels the ecstasy of achieving his biological destiny, she opens up her jaws and eats him alive.เธอล่อผู้ชายที่ไว้วางใจ พาเขาเข้าไปในเส้นใยของเธอ แล้วขณะที่พวกเขาร่วมรักกัน Til Death Do Us Part (2012)
It seems the hacker was using the dorm room of an unsuspecting college student who had been on winter break.ดูเหมือนว่าแฮคเกอร์ใช้หอพัก ของนักศึกษาวิทยาลัยที่ไม่น่าสงสัย ที่ปิดเทอมหน้าหนาว Root Cause (2012)
I was justified in suspecting your son of being the vigilante targeting our associates.ผมก็แค่พิสูจน์ความน่าสงสัยของลูกชายคุณ ที่อาจเป็นเจ้าศาลเตี้ย ที่หมายหัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่ Damaged (2012)
Are you suspecting me?เธอสงสัยฉันเหรอ The Scent (2012)
And I play the unsuspecting gym teacher.และฉันเล่นเป็นครูสอนพละที่น่าไว้วางใจ. Bears of Interest (2012)
They are like diseased cells, cultured in alcoholic Petri dishes that destroy unsuspecting families.พวกเขาเป็นเหมือนเซลล์ที่เป็นโรค ที่เลี้ยงในจานเพาะเชื้อที่มีส่วนผสมของ ที่ทำลายครอบครัวไม่สงสัย. Nurse 3D (2013)
I'm just saying it's quite common in these types of movies for an unsuspecting character to wander off and vanish.ฉันแค่บอกว่ามันเหมือนกับหนังที่เราดู จะมีตัวละครนึงที่ขี้สงสัยแล้วเดินดูรอบๆ แล้วจู่ๆก็หายไปในอากาศ Toy Story of Terror (2013)
They were going to invite you until they started suspecting you were a vampire.และพวกเขาจะเชิญเธอ จนกว่าเขาจะเริ่มสงสัยว่าเธอเป็นแวมไพร์ Handle with Care (2013)
When the cubs get old enough to venture out on their own which bear is more likely to be able to sneak up on unsuspecting prey?เมื่อลูกได้รับเก่าพอที่จะ ร่วมออกของตัวเอง ซึ่งหมีมีโอกาสมากขึ้น เพื่อให้สามารถที่จะแอบขึ้น ไปบนเหยื่อไม่สงสัย? Some of the Things That Molecules Do (2014)
They don't go around gobbling up unsuspecting worlds.พวกเขาไม่ได้ไปรอบ ๆ กลืนโลกไม่สงสัย A Sky Full of Ghosts (2014)
But thank you for suspecting me.แต่ก็ขอบคุณที่สงสัยในตัวฉัน Orange Blossom Ice Cream (2014)
Casey, right now every bank in town is unloading these shit bonds onto unsuspecting customers.เคซี่ย์ในขณะนี้ทุกธนาคารที่อยู่ ในเมือง มีการขนถ่ายพันธบัตรอึเหล่านี้ ยังลูกค้าที่ไว้วางใจ The Big Short (2015)
Unnecessary subterfuge to prevent anyone from suspecting your involvement with the HIVE.จากความสงสัยในความสัมพันธ์ของคุณกับ Hive Green Arrow (2015)
Millions of unsuspecting Americans turned on their toasters...อเมริกันที่พาซื่อหลายล้านคน เปิดเครื่องปิ้งขนมปัง... Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
You'd better not be suspecting me!นายไม่ต้องมาสงสัยฉันเลย Ready (2017)
As hordes of summer-starved teenagers descend on unsuspecting Flagstaff, Arizona,วัยรุ่นผู้เฝ้าคอยซัมเมอร์ แห่งแฟล็กสตาฟ อริโซน่า Raise Your Voice (2004)
Poor unsuspecting soul came home at the wrong moment.ไอ้หัวขโมยตกยากนั่น คงวิ่งกลับบ้านผิดทาง Match Point (2005)
You're suspecting her?เธอกำลังสงสัยครูงั้นเหรอ Voice (2005)
Besides, L is already... suspecting that I am Kira.นอกจากนี้ L ยัง... สงสัยว่าผมเป็นคิระ Death Note: The Last Name (2006)
If one of those unsuspecting moms or dads does something embarrassing while you're on stage...ถ้ามีใครในพวกพ่อแม่ ทำอะไรน่าขายหน้าระหว่างที่เธออยู่บนเวที That Night, a Forest Grew (2007)
we pass them on the street without a glance, never suspecting, never knowing.เราเดินผ่านเขา โดยไม่สังเกตเห็น ไม่เคยสงสัย, ไม่เคยรู้ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Susan, please. We look stupid enough for suspecting him. Just let it go.ซูซาน พอเถอะ เราดูโง่มากพอแล้วที่ไปสงสัยเขา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I mean, dumping our kid off on some unsuspecting womanจะมาทิ้งลูกไว้กับผู้หญิงที่เราไม่รู้จัก Back in Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspectingI can't help suspecting that he is lying.
suspectingSuspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
พาซื่อ[adj.] (phāseū) EN: naive ; innocent ; unsuspecting   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPECTING    S AH0 S P EH1 K T IH0 NG
UNSUSPECTING    AH2 N S AH0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspecting    (v) (s @1 s p e1 k t i ng)
unsuspecting    (j) (uh2 n s @ s p e1 k t i ng)
unsuspectingly    (a) (uh2 n s @ s p e1 k t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnungslos; nichts ahnend {adj} | ahnungsloser | am ahnungslosestenunsuspecting | more unsuspecting | most unsuspecting [Add to Longdo]
ahnungslos {adv}unsuspectingly [Add to Longdo]
arglos {adj}unsuspecting; unsuspicious [Add to Longdo]
arglos {adv}unsuspectingly [Add to Longdo]
verdächtigen; vermuten; es für möglich halten | verdächtigend; vermutend; für möglich haltend | verdächtigt; vermutet; für möglich gehalten | verdächtigt; vermutet | verdächtigte; vermuteteto suspect | suspecting | suspected | suspects | suspected [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无猜[wú cāi, ˊ ㄘㄞ, / ] unsuspecting; innocent and without apprehension [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Suspected}; p. pr. &
   vb. n. {Suspecting}.]
   1. To imagine to exist; to have a slight or vague opinion of
    the existence of, without proof, and often upon weak
    evidence or no evidence; to mistrust; to surmise; --
    commonly used regarding something unfavorable, hurtful, or
    wrong; as, to suspect the presence of disease.
    [1913 Webster]
 
       Nothing makes a man suspect much, more than to know
       little; and therefore men should remedy suspicion by
       procuring to know more.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       From her hand I could suspect no ill. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To imagine to be guilty, upon slight evidence, or without
    proof; as, to suspect one of equivocation.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold to be uncertain; to doubt; to mistrust; to
    distruct; as, to suspect the truth of a story. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To look up to; to respect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To mistrust; distrust; surmise; doubt.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top