Search result for

*pressman*

(67 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pressman, -pressman-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressman[N] ช่างแท่นพิมพ์, Syn. compositor
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Matt, you remember my boss, pressman?แมท นายจำหัวหน้าฉันได้ไหม Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์ Stand by Me (1986)
That's Vivian Pressman, one of the bungalow bunnies.นั่นวิเวียน เพรซแมน แม่ยกประจำบังกะโล Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา Dirty Dancing (1987)
I'm sorry, Mr. Pressman... but I'm booked up for the whole weekend with the show.ประทานโทษครับ คุณเพรซแมน... ผมต้องเตรียมการแสดงตลอดเวลาเลย Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน Dirty Dancing (1987)
- Stuart Pressman wants a name.- Pressman will einen Namen. Tootsie (1982)
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper.Dieses Terrain wurde von Milo Pressmann, dem Schrotthändler, und... seinem Hund Chopper verteidigt. Stand by Me (1986)
That's Vivian Pressman, one of the bungalow bunnies.Vivian Pressman! Eines der Bungalow-Häschen. Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.Moe Pressman ist ein toller Kartenspieler, er spielt mit uns. Dirty Dancing (1987)
I'm sorry, Mr. Pressman, but... I'm booked up the whole weekend here with the show and everything, so I won't have time for anything else.Es tut mir Leid, Mr. Pressman, aber ich bin das ganze Wochenende ausgebucht und hab keine Zeit. Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.Moe Pressmans Brieftasche wurde in der Nacht beim Kartenspielen gestohlen. Dirty Dancing (1987)
Admiral Erik Pressman.Admiral Erik PressmanThe Pegasus (1994)
Pressman.PressmanThe Pegasus (1994)
"Based on testimony from Capt Pressman and others, the Judge Advocate believes there is sufficient evidence to conclude that members of the crew did mutiny against the Captain just prior to the destruction of the Pegasus.""Aufgrund der Aussage von Pressman und anderen gab es nach Ansicht des Gerichts Beweise, die belegen, dass gewisse Besatzungsmitglieder kurz vor Zerstörung der Pegasus eine Meuterei gegen den Captain anzettelten." The Pegasus (1994)
The First Officer, Engineering Chief and most of the bridge crew mutinied against Capt Pressman.Da meuterten Erster Offizier, Chefingenieur und andere Offiziere gegen Captain PressmanThe Pegasus (1994)
Why is Pressman determined to find your ship 12 years later?Warum will Pressman nach 12 Jahren sein Schiff wiederfinden? The Pegasus (1994)
I'm under direct orders from Admiral Pressman not to discuss this, sir.Admiral Pressman befahl ausdrücklich, nicht darüber zu reden, Sir. The Pegasus (1994)
I'll have to trust that you will not let Pressman put this ship at risk.Darum vertraue ich lhnen, dass Pressman das Schiff nicht gefährdet. The Pegasus (1994)
You'd be well advised to follow orders. Leave it at that.Also befolgen Sie Pressmans Befehle und belassen es dabei. The Pegasus (1994)
Pressman to Enterprise.Pressman an Enterprise. The Pegasus (1994)
There's a piece of equipment in Admiral Pressman's quarters that might get us out of here.In Admiral Pressmans Quartier ist ein Gerät unter Verschluss, das uns hier rausbringen kann. The Pegasus (1994)
That will probably lead to a court martial of Admiral Pressman. And several others at Starfleet Intelligence.Wahrscheinlich werden Admiral Pressman und andere vor ein Föderationsgericht gestellt. The Pegasus (1994)
Did you use the same knife on Eddy Pressman you used on the girl?Haben Sie dasselbe Messer bei Eddy Pressman benutzt? Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
Guy left prints all over Pressman's house. The important thing is accomplished.Seine Fingerabdrücke wurden in Pressmans Haus gefunden. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
We've established that the same knife that was used in the satanic killing of Pressman was used on the baby-sitter here.Mit ziemlicher Sicherheit kam das Messer, das beim Mord an Pressman verwendet wurde, auch bei der Babysitterin zum Einsatz. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
Tyler also works sometimes as a banquet waiter at the luxurious Pressman hotel.Tyler arbeitet manchmal auch als Kellner im luxuriösen Pressman-Hotel. Fight Club (1999)
Tyler was now involved in a lawsuit with the Pressman Hotel over the urine content of their soup.Tyler hatte nun einen Prozess mit dem Pressman-Hotelam Hals über den Urin in ihrer Suppe. Fight Club (1999)
- Hello. Mrs. Pressman.Mrs. Pressman, keine Verwandte. Runaway Bride (1999)
- He's feeling pressure from Pressman.- Pressman setzt ihn unter Druck. Zoolander (2001)
You know that new engineer they brought in - Milo Pressman? He was getting close to my entry to the surveillance system.Der neue Techniker, der hier arbeitet, Milo Pressman - er hätte fast meinen Zugriff zum System entdeckt. 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
With the unexpected arrival of Admiral Pressman, my old CO... I find myself in an awkward position.Die Ankunft Admiral Pressmans, meines ehemaligen Kommandeurs, bringt mich in eine unangenehme Situation. These Are the Voyages... (2005)
Pressman was getting ready to promote him.Pressman wollte ihn bald befördern. These Are the Voyages... (2005)
Pressman still outranks the Captain.Pressman steht über dem Captain. These Are the Voyages... (2005)
Pressman was put in charge of testing it.Pressman war für die Tests verantwortlich. These Are the Voyages... (2005)
Pressman told me himself.Pressman selber hat es mir gesagt. These Are the Voyages... (2005)
(phone ringing) Pressman.PressmanDay 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2007)
MILO: Pressman.PressmanDay 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2007)
Pressman.PressmanDay 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2007)
Pressman.PressmanDay 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2007)
Milo Pressman.Milo PressmanDay 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2007)
Who's in command? I am.Wer hat hier die Leitung? Ich. Milo PressmanDay 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2007)
Milo Pressman.Milo PressmanDay 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2007)
I don't care what you normally do, Pressman.Es ist mir völlig egal, was Sie normalerweise tun, PressmanDay 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2007)
Milo Pressman?Milo PressmanDay 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
400 Pressman.400 PressmanTook (2008)
Next! Yes, Mrs. Pressman, I still have the document.Ja, Mrs. Pressman, ich habe das Dokument noch. Off Brand (2017)
Do you know Adam Pressman? Yeah.- Kennen Sie Adam PressmanHomebodies (2017)
Our D.O.A.'s name is Adam Pressman... 26.Der Name unseres Toten ist Adam Pressman, 26. Homebodies (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
ช่างแท่น[N] printer, See also: pressman, machine man, Example: เขาเป็นช่างแท่นที่ชำนาญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คุมแท่นพิมพ์หนังสือ
นักข่าว[N] reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count unit: คน
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSMAN    P R EH1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressman    (n) (p r e1 s m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressevertreter {m}reporter; pressman [Add to Longdo]
Zeitungsmann {m}pressman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印刷工[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer [Add to Longdo]
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressman \Press"man\, n.; pl. {Pressmen}.
   1. One who manages, or attends to, a press, esp. a printing
    press.
    [1913 Webster]
 
   2. One who presses clothes; as, a tailor's pressman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressman \Press"man\, n. [See 2d {Press}.]
   One of a press gang, who aids in forcing men into the naval
   service; also, one forced into the service.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top