ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lanes*

L EY1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lanes, -lanes-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Melanesia(n) หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Melanesian(n) ชาวหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pencil of planesพู่กันระนาบ [มีความหมายเหมือนกับ coaxal planes; coaxial planes และ collinear planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent planesระนาบจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collinear planesระนาบร่วมเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ coaxal planes; coaxial planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxal planes; coaxial planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial planes; coaxal planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airplanesเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Airplanes, Militaryเครื่องบินทหาร [TU Subject Heading]
Boeing airplanesเครื่องบินโบอิ้ง [TU Subject Heading]
Bus lanesช่องเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]
Paper airplanesเครื่องบินกระดาษ [TU Subject Heading]
Seaplanesเครื่องบินทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lanesMost of the Melanesians living in Papua New Guinea have very curly hair, don't they?
lanesMaybe it's the low air pressure that means you get drunk more easily on planes.
lanesThree of the planes have not yet reported home.
lanesMike, do planes usually rock like this?
lanesIt's the law: always buckle your safety belt in cars and airplanes.
lanesI like watching planes take off.
lanesTwo jet planes took off at the same time.
lanesWith the development of supersonic jet planes, the world is becoming smaller and smaller.
lanesAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
lanesA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
lanesMaking model planes is his only hobby.
lanesWe were arguing on different planes to the last.
lanesBirds sometimes cause accidents by getting in the way of airplanes.
lanesIf it were not for the air, planes could not fly.
lanesHis notion is that planes are safer than cars.
lanesI saw five airplanes flying away like so many birds.
lanesThe storm prevented many planes from leaving the airport.
lanesThe town has many narrow lanes.
lanesJet planes fly much faster than propeller planes.
lanesWe even heard planes.
lanesWhen they pass through strong wind, the planes rock like this, but don't worry.
lanesThe planes arrived one after another.
lanesBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
lanesTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
lanesAirplanes have made it easy to travel abroad.
lanesI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
lanesIf planes are dangerous, cars are much more so.
lanesAirplanes are audible long before they are visible.
lanesHe likes to build model planes.
lanesMy hobby is making model planes.
lanesThe fog prevented the planes from taking off.
lanesWe came to a place where the road branched into two lanes.
lanesAirplanes have taken the place of electric trains.
lanesThe city was bombed by enemy planes.
lanesAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
lanesThis airport doesn't have as many flights as New Chitose Airport and even looking from the observation deck at first there were no planes.
lanesHe is very taken up with building model airplanes.
lanesThey shot down two enemy planes during the raid.
lanesIn the case of commercial airplanes, private companies compete to sell their product.
lanesBuses, trains and planes convey passengers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นทางเดินเรือ(n) sea lanes, See also: shipping lanes, shipping route, Example: ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ชาวยุโรปเริ่มแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออก, Count Unit: เส้น
เส้นทางเดินเรือ(n) sea lanes, See also: shipping lanes, shipping route, Example: ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ชาวยุโรปเริ่มแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออก, Count Unit: เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ระนาบร่วมเส้นตรง[ranāp ruam sentrong] (n, exp) EN: collinear planes
เส้นทางเดินเรือ[senthāng doēnreūa] (n, exp) EN: sea lanes ; shipping lanes ; shipping route  FR: route maritime [f] ; voie maritime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LANES L EY1 N Z
LANESE L AA0 N EY1 Z IY0
LLANES L EY1 N Z
PLANES P L EY1 N Z
PLANES' P L EY1 N Z
CELANESE S EH1 L AH0 N IY2 Z
AIRPLANES EH1 R P L EY0 N Z
WARPLANES W AO1 R P L EY2 N Z
ARELLANES AE1 R IH0 L EY2 N Z
MELANESIAN M EH2 L AH0 N IY1 ZH AH0 N
MONOPLANES M AA1 N AH0 P L EY2 N Z
MAGALLANES M AE1 G AH0 L EY2 N Z
NICLANESHIA N IH1 K L AH0 N EH2 SH AH0
SANTILLANES S AE1 N T IH0 L EY2 N Z
MELANESIANS M EH2 L AH0 N IY1 ZH AH0 N Z
NICLANESHIA'S N IH1 K L AH0 N EH2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lanes (n) lˈɛɪnz (l ei1 n z)
planes (v) plˈɛɪnz (p l ei1 n z)
biplanes (n) bˈaɪplɛɪnz (b ai1 p l ei n z)
deplanes (v) dˌiːplˈɛɪnz (d ii2 p l ei1 n z)
emplanes (v) ˈɛmplˈɛɪnz (e1 m p l ei1 n z)
enplanes (v) ˈɛnplˈɛɪnz (e1 n p l ei1 n z)
airplanes (n) ˈɛəʳplɛɪnz (e@1 p l ei n z)
seaplanes (n) sˈiːplɛɪnz (s ii1 p l ei n z)
aeroplanes (n) ˈɛəʳrəplɛɪnz (e@1 r @ p l ei n z)
aquaplanes (v) ˈækwəplɛɪnz (a1 k w @ p l ei n z)
monoplanes (n) mˈɒnəplɛɪnz (m o1 n @ p l ei n z)
ski-planes (n) skˈiː-plɛɪnz (s k ii1 - p l ei n z)
tailplanes (n) tˈɛɪlplɛɪnz (t ei1 l p l ei n z)
hydroplanes (n) hˈaɪdrəplɛɪnz (h ai1 d r @ p l ei n z)
jack-planes (n) ʤˈæk-plɛɪnz (jh a1 k - p l ei n z)
smoothing-planes (n) smˈuːðɪŋ-plɛɪnz (s m uu1 dh i ng - p l ei n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc, #1,467 [Add to Longdo]
转机[zhuǎn jī, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] (to take) a turn for the better; to change planes, #14,300 [Add to Longdo]
大街小巷[dà jiē xiǎo xiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] large streets and small lanes, #18,180 [Add to Longdo]
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes), #282,462 [Add to Longdo]
对空射击[duì kōng shè jī, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] anti-air craft fire; to shoot at enemy planes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordflugzeug {n} | Bordflugzeuge {pl}ship plane | ship planes [Add to Longdo]
Fahrspur {f}; Spur {f} | die Spur wechseln | in der linken Spur fahrenlane | to change lanes | to drive in the left-hand lane [Add to Longdo]
Gleitflug {m} | Gleitflüge {pl}volplane | volplanes [Add to Longdo]
Hubschrauber {m} | Hubschrauber {pl}gyroplane | gyroplanes [Add to Longdo]
Kampfflugzeug {n} | Kampfflugzeuge {pl}warplane | warplanes [Add to Longdo]
Seeflugzeug {n} | Seeflugzeuge {pl}seaplane | seaplanes [Add to Longdo]
Senkrechtstarter {m} | Senkrechtstarter {pl}vertical take-off plane; jump jet | vertical take off planes [Add to Longdo]
Transportflugzeug {n} | Transportflugzeuge {pl}transport plane | transport planes [Add to Longdo]
Wasserflugzeug {n} | Wasserflugzeuge {pl}hydroplane; waterplane | hydroplanes; waterplanes [Add to Longdo]
Weg {m} | Wege {pl}lane; road | lanes [Add to Longdo]
außerschulisch; außerhalb des Lehrplanesextracurricular [Add to Longdo]
hobeln | hobelnd | gehobelt | hobeltto plane | planing | planed | planes [Add to Longdo]
Welchmanraupenfresser {m} [ornith.]Melanesian Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
メラネシア人[メラネシアじん, meraneshia jin] (n) Melanesian (people) [Add to Longdo]
器物損壊[きぶつそんかい, kibutsusonkai] (n) (in law) property damage (not including ships, buildings, planes and documents) [Add to Longdo]
出隅;出角[ですみ;でずみ, desumi ; dezumi] (n) (See 入隅) external corner angle of two walls, planes, etc. [Add to Longdo]
乗り継ぐ;乗継ぐ[のりつぐ, noritsugu] (v5g,vt) to connect (with a different flight); to make a (flight) connection; to change (planes, trains, etc.) [Add to Longdo]
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass [Add to Longdo]
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes [Add to Longdo]
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors [Add to Longdo]
入隅;入り角;入角;入り隅[いりすみ, irisumi] (n) internal angle of two walls, planes, etc. [Add to Longdo]
離昇[りしょう, rishou] (n,vs) lift-off (e.g. of rockets, planes, etc.); take-off [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top