Search result for

*iranian*

(72 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iranian, -iranian-
Possible hiragana form: *いらにあん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Iranianศิลปะอิหร่าน [TU Subject Heading]
Arts, Iranianศิลปกรรมอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
My father was Iranian.พ่อฉันเป็นชาวอิหร่าน Body of Lies (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Iranian, sushi or mexican?อาหารแขก ซูชิ หรือ เม็กซิกัน? Gamer (2009)
I knew that despite the fact that Arastoo said he was Iranian, his accent was Jordanian.ฉันรู้ว่ามันน่ารังเกียจ ความจริงตามที่ฮาราทูพูด เขาเป็นชาวอิหร่าน สำเนียงของเขาเป็นจอร์แดน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Iranian isn't actually Arab.อิหร่านจริงแล้วไม่ใช่อาหรับ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน A561984 (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
Why would he agree to help us provide missiles to the Iranians and the Syrians that have a first-strike capability against the Israelis?แล้วเขาจะยอม... ...ช่วยเหลือเราขายจรวดให้พวกอิหร่านกับซีเรีย ซึ่งเล็งเป้าแรกไปที่อิสราเอลเนี่ยนะ The International (2009)
Once you let the Iranians and Syrians hear that the missiles are completely useless against the Israelis they will cancel their orders and the IBBC will collapse.และพอคุณบอกพวกอิหร่านกับซีเรีย ว่าจรวดพวกนั้นไร้น้ำยาต่ออิสราเอล พวกเขาจะยกเลิกการสั่งซื้อ และIBBCจะล้มครืน The International (2009)
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน The Internet Is Forever (2010)
My handprint's the only way they're gonna access that Iranian vault.เอาลายมือของผม มันเป็นวิธีเดียวที่จะเปิดทาง ถ้าพวกเขาต้องการเข้าไปในห้องใต้ดินในอิหร่าน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
An Iranian diamond broker got jacked on the corner of 6th and Santa Fe.ไออีหร่านนั้นมันมีเพรช บนมุมถนน ซานตาเฟ่ Setup (2011)
Saul, I've made up my mind. Countering criticism from the international community, the Israeli government continues to defend its successful bombing of five Iranian nuclear facilities.ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ The Smile (2012)
Iranians aren't Arabs, they're Persians.ชาวอิหร่านไม่ได้เป็นอาหรับ พวกเขาเป็นคนเปอร์เซีย The Smile (2012)
I mean, the Iranian president keeps saying he wants to wipeคือประธานาธิบดีอิหร่านเอาแต่พูดว่าเขาต้องการ The Smile (2012)
You can confirm or deny reports that only four of the targeted Iranian nuclear facilities were actually destroyed, and that the fifth is still operational.ท่านช่วยยืนยันหรือปฏิเสธว่า มีโรงงานนิวเคลียร์เพียง 4 แห่งในอิห่าน ที่ถูกทำลาย The Smile (2012)
Kurzweil picks it up, and via coded SMS, he arranges to sell 26 pounds of weapons-grade uranium to the iranian government.เคิร์ซไวล์หยิบมันขึ้นมา แล้วส่งโค้ดทาง SMS เขาจัดการขายยูเรเนี่ยมสำหรับผลิตอาวุธ หนัก 26 ปอนด์ ให้กับรัฐบาลอิรัค Super (2012)
The SUV was registered to the wife of a turkish oil executive that paid for plane tickets used by an iranian suspect in the bombing of a Jewish community center in Buenos Aires in 1994.รถ SUV คันนี้จดหมายในชื่อภรรยา ของผู้บริหารบริษัทน้ำมันชาวตุรกี ที่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ถูกใช้โดยผู้ต้องสงสัยชาวอิรัค ในการทิ้งระเบิด Super (2012)
Built by us to disable the iranian nuclear program.เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อยับยั้ง โปรแกรมนิวเคลียร์ของอิรัค Matsya Nyaya (2012)
We know Abu Nazir is going to hit us in retaliation for Israel's bombing of Iranian nuclear sites.เรารู้ว่าอาบู นาเซอร์จะโจมตีเรา เพื่อแก้แค้นเรื่องที่อิสราเอล ระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่าน Q&A (2012)
The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with...พวกอิหร่านใช้คอนกรีตทำให้มัน หนามากขึ้น แล้วก็ปิดทับอีกชั้นด้วย... Q&A (2012)
Bailey has taken refuge in the Iranian embassy. The Iranian embassy? Bailey has taken refuge in the Iranian embassy.เบลีย์ได้ไปหลบภัย ในอิหร่านสถานทูต. RED 2 (2013)
The Iranian embassy?สถานทูตอิหร่าน? เบลีย์ได้ดำเนินการ ที่หลบภัยในสถานทูตอิหร่าน. อิหร่านสถานทูต? RED 2 (2013)
IRANIAN EMBASSY, LONDONสถานทูตอิหร่าน, ลอนดอน RED 2 (2013)
What President Sawyer is proposing to Iranian president Al-Sharif is withdrawing all American troops across the entire Middle East and for that he'll ask his G8 partners for help.สิ่งที่ประธานซอ​​ว์เยอร์จะเสนอให้ประธานาธิบดีอิหร่านอัลมูฮัมหมัด จะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดทั่วทั้งตะวันออกกลาง และการที่เขาจะขอให้คู่ค้า G8 ของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ White House Down (2013)
Iranian caviar should still be allowed to be imported.ตกลงคาเวียร์จากอิหร่าน จะยังได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาขายอยู่รึเปล่า Dangerous Territory (2013)
You may recall they were used to sabotage Iranian nuclear centrifuges.คุณอาจจะเรียกได้ว่า การก่อวินาศกรรมกับเครื่องมือหมุนเหวี่ยงพลังงานนิวเคลียของพวกอิหร่าน Dead Reckoning (2013)
The Iranian who funded the attack on this agency that occurred on 12/12.ชาวอิหร่านลงทุนให้กับตัวแทน เมื่อวันที่ 12/12 Uh... Oh... Ah... (2013)
So you proceeded to accept wire transfers from an Iranian trading company to the tune of $900 million over that time period.ดังนั้นคุณก็ยังทำการถ่ายโอน จากบริษัทที่อิหร่านมาถึง 900 ล้านเหรียญ จากช่วงเวลานั้น Uh... Oh... Ah... (2013)
"Delete all Iranian customer names to avoid any sign of US legal breach.""ลบรายชื่อลูกค้าอิหร่าน" เพื่อปกปิดการละเมิด กฏหมายของอเมริกา Uh... Oh... Ah... (2013)
All the Iranian funds had 20% stripped off by our banker friends-- a standard fee for prohibited transactions.เงินทุกอิหร่านทุกอย่าง 20% หายไปกับเพื่อนของ เจ้าหน้าที่ธนาคาร-- ค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น Uh... Oh... Ah... (2013)
Maybe the Iranians have finally gotten their act together.บางที พวกอิหร่าน อาจรวบรวมกำลังได้ Athens (2014)
It's an Iranian program.มันเป็นโปรแกรมของ พวกอิหร่าน The Event Horizon (2014)
During the Iran hostage crisis in 1979, we started hearing rumblings of a crazy idea bubbling up through the Iranian savama.ในช่วงวิกฤติตัวประกันอิหร่าน ในปี 1979 เราเริ่มได้ยินข่าวลือหนาหู เรื่องความคิดบ้าๆ ในซาวามา (กระทรวงข่าวกรองและ ความมั่นคงแห่งชาติของอิสลาม) The Event Horizon (2014)
Supposedly, the Iranians had a novel idea -- recruit in America.คาดการณ์ว่าพวกอิหร่าน มีความคิดที่ไม่น่าเชื่อ รับคนในอเมริกาเลย The Event Horizon (2014)
- The Iranians had a novel idea, to plant sleeper agents in US society.- พวกอิหร่านมีความคิดเหลือเชื่อ ด้วยการแฝงนักสืบลับ เข้ามาในสังคมอเมริกัน  ()
Have any of you heard of an Iranian operation known as the flood?พวกนายเคยได้ยิน ปฏิบัติการของอิหร่าน ในชื่อ "อุทกภัย" ไหม  ()
It's a top-secret Iranian program begun in the '80s to plant sleeper agents in high-ranking positions in the U.S. government.มันคือโปรแกรมลับสุดยอด เริ่มในยุค '80 เพื่อแฝงสายลับ เข้ามาในตำแหน่งระดับสูง ในรัฐบาลสหรัฐฯ  ()
Instead of grooming Iranian nationals, iranians recruited and converted Americans.แทนที่จะสร้าง คนชาติอิหร่านขึ้นมาเอง ชาวอิหร่านจะรับคนเข้า และแปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน  ()
I don't know if you guys know this, but apparently, there are Iranian sleeper agents in our government.ไม่รู้ว่าพวกเธอรู้หรือยัง แต่เห็นได้ชัดว่า มีนักสืบลับอิหร่าน แทรกซึมอยู่ในรัฐบาลของเรา  ()
According to his notes, it comes directly from the Iranian Savama files.ตามบันทึกของเขา มันมาจากไฟล์ของ ซาวามา* อิหร่านโดยตรง  ()
So, if the legend is true, of the hundreds of sleepers the Iranians recruited, six of them were superstars, and they were referred to as the six tigers.งั้น ถ้าตำนานเป็นจริง เรื่องสายลับแฝงหลายร้อยคน ถูกชาวอิหร่านเลือกมาล่ะก็ หกคนนี้ จะต้องเป็นหัว  ()
Your mother was Iranian.แม่ของคุณเป็นชาวอิหร่าน  ()
Let's say your target is a shady Iranian banker operating out of Beirut, okay.สมมติเป้าหมายคุณคือ นายธนาคารอิหร่าน Snowden (2016)
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
An Iranian guy'll say:คนอิหร่านก็จะบอกว่า Punchline (1988)
Come on, man. This is way too smart for Iranian scientists.ไม่หรอก ,วิทยาการอิหร่านไม่ก้าวหน้าแบบนี้หรอก Transformers (2007)
- Who's doing this? ...do this because I'm Iranian?ให้กับอิหร่านงั้นเหรอ? Eagle Eye (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
IRANIAN    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N
IRANIAN    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N
IRANIANS    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N Z
IRANIANS    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N Z
IRANIANS'    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iranian    (n) (i1 r ei1 n i@ n)
Iranians    (n) (i1 r ei1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi) [Add to Longdo]
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德, #17,718 [Add to Longdo]
马拉加[Mǎ lā jiā, ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧㄚ, / ] Málaga, Spain; Malaga city in Iranian East Azerbaijan, #84,969 [Add to Longdo]
大不里士[Dà bù lǐ shì, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Tabriz city in northwest Iran, capital of Iranian East Azerbaijan, #184,705 [Add to Longdo]
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches, #198,898 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Iranian \I*ra"ni*an\, a.
     Of or pertaining to Iran. -- n. A native of Iran; also, the
     Iranian or Persian language, a division of the Aryan family
     of languages, the modern version of which is called {Farsi}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top