Search result for

*gripe*

(42 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gripe, -gripe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
gripe about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy

English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have no-no gripes with you at all, okay?ฉันไม่ได้มีปัญหากับนายสักหน่อย โอเค๊ ? VS. (2009)
Naeddre, Morganam forgripe.Naeddre, Morganam forgripeThe Castle of Fyrien (2010)
- A bailiff said ex-cons with gripes against the State is your specialty.ตำรวจศาลคนหนึ่งบอกว่า คดีที่พวกอดีตนักโทษ ถูกฝ่ายรัฐฟ้องร้อง เป็นคดีที่คุณถนัด Legacy (2012)
Without a second thought, no, don't you dare gripe about me eatin' fries.ไม่ต้องคิดอะไรอีกเลย ไม่ อย่ามาบังคับให้ฉันกินฟรายอีก Strange Love (2008)
On Saturday, as part of our export program we'll be demonstrating the Gripen's systems.Am Samstag wird es eine Präsentation des Systems Gripen geben. The Threat (2004)
I don't know where to begin. They want me to tamper with Gripen.Die wollen, dass ich was an einer der Gripen manipuliere. The Threat (2004)
I got some kind of receiver they want me to install on one of the planes.Keine Ahnung. Ich soll etwas an einer Gripen anbringen. Ja, und? The Threat (2004)
I don't think it would reflect well on Sweden, do you?Das macht für unsere Gripen keinen guten Eindruck. The Threat (2004)
If you think you can just arse around here for three weeks, I'll rip your ass open so wide that a plane can make a test flight inside!Wenn du meinst, du kannst herumalbern, dann reiss ich dir den Arsch auf, dass der Gripen darin einen Testflug machen könnte. Ready, Steady, Ommm! (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripeIt is high time we aired some of our gripes.
gripeThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIPE    G R AY1 P
GRIPED    G R AY1 P T
GRIPES    G R AY1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gripes    (n) (g r ai1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. anmeckern; ausmeckern; anmotzento gripe at sb. [Add to Longdo]
aufregen; meckern; nörgelnto gripe [Add to Longdo]
packen; zupacken; fassen; ergreifen; greifen; zugreifen | packend; zupackend; fassend; ergreifend; greifend; zugreifend | gepackt; zugepackt; gefasst; ergriffen; gegriffen; zugegriffen | packt; packt zu; fasst; ergreift; greift; greift zu | packte; packte zu; fasste; ergriff; griff; griff zuto grip | gripping | gripped | griped | griped [Add to Longdo]
Immer müssen Sie ein Haar in der Suppe finden.You always have to have something to gripe about. [Add to Longdo]
Meckerei {f}gripes [Add to Longdo]
Kolik {f}; Bauchschmerzen {pl} [med.]gripes [Add to Longdo]
Malediven-Anemonenfisch {m} (Amphiprion nigripes) [zool.]rose skunk (anemone) clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes) [Add to Longdo]
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, Griffon \Grif"fon\, n. [OE. griffin,
   griffon, griffoun, F. griffon, fr. L. gryphus, equiv to
   gryps, Gr. ?; -- so called because of the hooked beak, and
   akin to grypo`s curved, hook-nosed.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) A fabulous monster, half lion and half eagle. It
    is often represented in Grecian and Roman works of art.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A representation of this creature as an heraldic
    charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of large vulture ({Gyps fulvus}) found
    in the mountainous parts of Southern Europe, North Africa,
    and Asia Minor; -- called also {gripe}, and {grype}. It is
    supposed to be the "eagle" of the Bible. The {bearded
    griffin} is the {lammergeir}. [Written also {gryphon}.]
    [1913 Webster]
 
   4. An English early apple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, v. i.
   1. To clutch, hold, or pinch a thing, esp. money, with a
    gripe or as with a gripe.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer griping pains. --Jocke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To tend to come up into the wind, as a ship which,
    when sailing closehauled, requires constant labor at the
    helm. --R. H. Dana, Jr.
 
   2. to complain
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n.
   1. Grasp; seizure; fast hold; clutch.
    [1913 Webster]
 
       A barren scepter in my gripe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which the grasp is put; a handle; a grip; as, the
    gripe of a sword.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A device for grasping or holding anything; a brake
    to stop a wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. Oppression; cruel exaction; affiction; pinching distress;
    as, the gripe of poverty.
    [1913 Webster]
 
   5. Pinching and spasmodic pain in the intestines; -- chiefly
    used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The piece of timber which terminates the keel at the
      fore end; the forefoot.
    (b) The compass or sharpness of a ship's stern under the
      water, having a tendency to make her keep a good wind.
    (c) pl. An assemblage of ropes, dead-eyes, and hocks,
      fastened to ringbolts in the deck, to secure the boats
      when hoisted; also, broad bands passed around a boat
      to secure it at the davits and prevent swinging.
      [1913 Webster]
 
   {Gripe penny}, {a} miser; a niggard. --D. L. Mackenzie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n. [See {Grype}.] (Zool.)
   A vulture; the griffin. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Like a white hind under the gripe's sharp claws.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Gripe's egg}, an alchemist's vessel. [Obs.] --E. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n.
   {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG.
   gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan;
   cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah,
   grabh, to seize. Cf. {Grip}, v. t., {Grope}.]
   [1913 Webster]
   1. To catch with the hand; to clasp closely with the fingers;
    to clutch.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize and hold fast; to embrace closely.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou gripe both gain and pleasure ?
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To pinch; to distress. Specifically, to cause pinching and
    spasmodic pain to the bowels of, as by the effects of
    certain purgative or indigestible substances.
    [1913 Webster]
 
       How inly sorrow gripes his soul.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grype \Grype\, n. [Gr. gry`f, grypo`s, griffin. See {Griffin}.]
   (Zool.)
   A vulture; the griffin. [Written also {gripe}.] [Obs.]
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 gripe
   flu; grip; influenza
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gripe
   flu; grip; influenza
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top