ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*divergence*

D AY0 V ER1 JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: divergence, -divergence-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง, การแยกออก, การเบนออก, การห่างประเด็น, ความหลากหลาย, ความผันแปร, Syn. digression

English-Thai: Nontri Dictionary
divergence(n) การแยกออก, ความผิดแผก, การลู่ออก, ความหลากหลาย, ความแตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive radiation; adaptive divergenceการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน, เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we gonna get out of here, we gonna need even a bigger divergence.ถ้าเราจะต้องไปจากที่นี่ เราต้องมีแผนใหญ่กว่านี้ New World in My View (2009)
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ Sense Memory (2011)
Well, we allow for humans to have such divergences from one another.มุนษย์ถูกสร้างมา ให้แตกต่าง ซึ่งกันและกัน The Imitation Game (2014)
I have provided instructions that will allow us to eradicate the Divergence crisisและให้คำชี้แนะที่จะทำให้เรา ขจัดปัญหาเรื่องของ ไดเวอร์เจนท์ Insurgent (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVERGENCE D AY0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCE D IH0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCES D AY0 V ER1 JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divergence (n) dˈaɪvˈɜːʳʤəns (d ai1 v @@1 jh @ n s)
divergences (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsɪz (d ai1 v @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分至点[fēn zhì diǎn, ㄈㄣ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] common word for equinox and solstice; point of difference; point of divergence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung { f } | Abweichungen { pl }divergence | divergences [Add to Longdo]
Divergenz { f }divergence [Add to Longdo]
Divergenz { f } [ math. ] | Divergenzen { pl }divergence | divergences [Add to Longdo]
ökonomischer Unterschiedeconomic divergence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics) [Add to Longdo]
多岐[たき, taki] (adj-na, n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P) [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] (n, vs, adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P) [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] (n, vs, adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) { comp } forking; jump; multi-drop; (P) [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n, vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divergence \Di*ver"gence\, Divergency \Di*ver"gen*cy\, n. [Cf.
   F. divergence.]
   1. A receding from each other in moving from a common center;
    the state of being divergent; as, an angle is made by the
    divergence of straight lines.
    [1913 Webster]
 
       Rays come to the eye in a state of divergency.
                          --??????.
    [1913 Webster]
 
   2. Disagreement; difference.
    [1913 Webster]
 
       Related with some divergence by other writers. --Sir
                          G. C. Lewis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divergence
   n 1: the act of moving away in different direction from a common
      point; "an angle is formed by the divergence of two
      straight lines" [syn: {divergence}, {divergency}]
   2: a variation that deviates from the standard or norm; "the
     deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
     {departure}, {difference}]
   3: an infinite series that has no limit [syn: {divergence},
     {divergency}] [ant: {convergence}, {convergency}]
   4: a difference between conflicting facts or claims or opinions;
     "a growing divergence of opinion" [syn: {discrepancy},
     {disagreement}, {divergence}, {variance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 divergence /divɛʀʒɑ̃s/ 
  divergence; difference; discrepency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top