ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*contrivance*

K AH0 N T R AY1 V AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contrivance, -contrivance-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrivance(n) สิ่งประดิษฐ์
contrivance(n) อุบาย, Syn. plan, expedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย, เพทุบาย, การประดิษฐ์, การออกอุบาย, การออกแบบ, Syn. mechanism

English-Thai: Nontri Dictionary
contrivance(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, such things are contrivances, like so much here.แน่นอน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งสมมติ เหมือนทุกๆอย่าง The Matrix Reloaded (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRIVANCE K AH0 N T R AY1 V AH0 N S
CONTRIVANCES K AH0 N T R AY1 V AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrivance (n) kˈəntrˈaɪvəns (k @1 n t r ai1 v @ n s)
contrivances (n) kˈəntrˈaɪvənsɪz (k @1 n t r ai1 v @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfinder { m } | Erfinder { pl }contrivancer | contrivances [Add to Longdo]
Erfindung { f }contrivance [Add to Longdo]
Vorrichtung { f }contrivance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out [Add to Longdo]
一工夫[ひとくふう, hitokufuu] (n, vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機軸[きじく, kijiku] (n) axis; axle; plan; contrivance [Add to Longdo]
工面[くめん, kumen] (n, vs) contrivance; raising (money) [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) [Add to Longdo]
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n, vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P) [Add to Longdo]
水機関;水絡繰り;水絡繰(io)[みずからくり, mizukarakuri] (n) puppet powered by (falling) water; water-powered contrivance; show using such a device (in Edo-period Osaka) [Add to Longdo]
絡繰り;絡繰(io);機関[からくり, karakuri] (n) (1) (uk) mechanism; machinery; contrivance; device; (2) (uk) trick; dodge; (3) (uk) (abbr) (See からくり人形) mechanical doll; string puppet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrivance \Con*triv"ance\, n.
   1. The act or faculty of contriving, inventing, devising, or
    planning.
    [1913 Webster]
 
       The machine which we are inspecting demonstrates, by
       its construction, contrivance and design.
       Contrivance must have had a contriver. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing contrived, invented, or planned; disposition of
    parts or causes by design; a scheme; plan; artifice;
    arrangement.
    [1913 Webster]
 
       Government is a contrivance of human wisdom to
       provide for human wants.       --Burke.
 
   Syn: Device; plan; scheme; invention; machine; project;
     design; artifice; shift. See {Device}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrivance
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]
   2: the faculty of contriving; inventive skill; "his skillful
     contrivance of answers to every problem"
   3: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
     evade; "his testimony was just a contrivance to throw us off
     the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]
   4: an artificial or unnatural or obviously contrived arrangement
     of details or parts etc.; "the plot contained too many
     improbable contrivances to be believable"
   5: any improvised arrangement for temporary use [syn: {lash-up},
     {contrivance}]
   6: the act of devising something [syn: {devisal}, {contrivance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top