ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conspicuously*

K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conspicuously, -conspicuously-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำตา(adv) with one's own eyes, See also: obviously, before one's eyes, noticeably, conspicuously, Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับตา, ลับหูลับตา, Example: เขาเห็นตำตาว่าเธอกำลังขโมยเงินจากลิ้นชักของเขาไป, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ตระหง่าน(adv) loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai Definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ่งครึ่ม(adv) openly, See also: flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, Example: ผู้สมัครหาเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวความผิดที่จะตามมา, Thai Definition: อย่างไม่เกรงกลัวใคร
อล่างฉ่าง(adv) openly, See also: in full view, conspicuously, Example: หล่อนนั่งได้อล่างฉ่างดีจริงๆ, Thai Definition: ที่เห็นจะแจ้ง, ที่เห็นเต็มที่, ที่เห็นเด่น
โจ่งแจ้ง(adv) obviously, See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, Ant. ปิดปัง, Example: เขาคัดค้านรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSPICUOUSLY K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspicuously (a) kˈənspˈɪkjuəʳsliː (k @1 n s p i1 k y u@ s l ii)
inconspicuously (a) ˌɪnkənspˈɪkjuəʳsliː (i2 n k @ n s p i1 k y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崭露头角[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant, #31,165 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffallend {adv}conspicuously [Add to Longdo]
deutlich {adv}conspicuously [Add to Longdo]
unauffällig {adv}inconspicuously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
めきめき[mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P) [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
優れて[すぐれて, sugurete] (adv) exceedingly; conspicuously; by far [Add to Longdo]
聳立[しょうりつ, shouritsu] (n,vs) being conspicuously tall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspicuous \Con*spic"u*ous\, a. [L. conspicuus, fr. conspicere
   to get sight of, to perceive; con- + spicere, specere, to
   look. See {Spy}]
   1. Open to the view; obvious to the eye; easy to be seen;
    plainly visible; manifest; attracting the eye.
    [1913 Webster]
 
       It was a rock
       Of alabaster, piled up to the clouds,
       Conspicious far.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Conspicious by her veil and hood,
       Signing the cross, the abbess stood. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Obvious to the mental eye; easily recognized; clearly
    defined; notable; prominent; eminent; distinguished; as, a
    conspicuous excellence, or fault.
    [1913 Webster]
 
       A man who holds a conspicuous place in the
       political, ecclesiastical, and literary history of
       England.               --Macaulay.
 
   Syn: Distinguished; eminent; famous; illustrious; prominent;
     celebrated. See {Distinguished}. -- {Con*spic"u*ous*ly},
     adv. -- {Con*spic"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspicuously
   adv 1: in a manner tending to attract attention; "there have
       been plenty of general declarations about willingness to
       meet and talk, but conspicuously no mention of time and
       place" [ant: {inconspicuously}]
   2: in a prominent way; "the new car was prominently displayed in
     the driveway" [syn: {prominently}, {conspicuously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top