ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abjure*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abjure, -abjure-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- John! - I abjure you!จอห์น ข้าขอขับไล่แก Demonology (2009)
I abjure you in the name of the spotless-ข้าขอขับไล่แก ในนามของ... Demonology (2009)
I abjure you.ฉันบอกเลิกเธอ อย่างเป็นทางการ Soul of Fire (2011)
I abjure you.ผมบอกเลิกคุณ เป็นทางการ And When I Die (2011)
I abjured her.ผมบอกเลิกเธอ Whatever I Am, You Made Me (2012)
After I abjured Debbie,หลังจากที่ผมบอกเลิกเด็บบี้ We'll Meet Again (2012)
Even when I abjured her, I still loved her.แม้ผมจะบอกเลิกเธอ ผมก็ยังรักเธอ We'll Meet Again (2012)
I lost Packmaster. I've been abjured.ผมเสียตำแหน่งจ่าฝูง สาบานจะไม่กลับไปอีก Sunset (2012)
I abjured you.ฉันไล่แกไป Save Yourself (2012)
Abjure this.ไล่ไปแล้ว Save Yourself (2012)
I've been abjured.สาบานว่าจะไม่เข้าไปอีก Everybody Wants to Rule the World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งศาสนา[v. exp.] (lathing sātsanā) FR: abjurer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjure (v) ˈəbʤˈuəʳr (@1 b jh u@1 r)
abjured (v) ˈəbʤˈuəʳd (@1 b jh u@1 d)
abjures (v) ˈəbʤˈuəʳz (@1 b jh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
誓绝[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to abjure; to swear to quit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschwören; entsagen; widerrufen | abschwörend; entsagend; widerrufend | abgeschworen; entsagt; widerrufen | schwört abto abjure | abjuring | abjured | abjures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjure \Ab*jure"\, v. i.
   To renounce on oath. --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjure \Ab*jure"\, v. t. [imp. & p. p. {Abjured}; p. pr. & vb.
   n. {Abjuring}.] [L. abjurare to deny upon oath; ab + jurare
   to swear, fr. jus, juris, right, law; cf. F. abjurer. See
   {Jury}.]
   1. To renounce upon oath; to forswear; to disavow; as, to
    abjure allegiance to a prince. To abjure the realm, is to
    swear to abandon it forever.
    [1913 Webster]
 
   2. To renounce or reject with solemnity; to recant; to
    abandon forever; to reject; repudiate; as, to abjure
    errors. "Magic I here abjure." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Renounce}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top