ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abjures

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abjures-, *abjures*, abjure
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abjures มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abjures*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abjurationการบอกสละโดยสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abjuration of the realmการบอกสละประเทศโดยสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abjurationการบอกสละโดยสาบาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- John! - I abjure you!จอห์น ข้าขอขับไล่แก Demonology (2009)
I abjure you in the name of the spotless-ข้าขอขับไล่แก ในนามของ... Demonology (2009)
I abjure you.ฉันบอกเลิกเธอ อย่างเป็นทางการ Soul of Fire (2011)
I abjure you.ผมบอกเลิกคุณ เป็นทางการ And When I Die (2011)
I abjured her.ผมบอกเลิกเธอ Whatever I Am, You Made Me (2012)
Abjuring her was the only way I knew how to end it for good.เลิกกับเธอคือหนทางเดียว ผมรู้วิธีที่จะยุติเรื่องนี้โดยดี Whatever I Am, You Made Me (2012)
After I abjured Debbie,หลังจากที่ผมบอกเลิกเด็บบี้ We'll Meet Again (2012)
Even when I abjured her, I still loved her.แม้ผมจะบอกเลิกเธอ ผมก็ยังรักเธอ We'll Meet Again (2012)
I lost Packmaster. I've been abjured.ผมเสียตำแหน่งจ่าฝูง สาบานจะไม่กลับไปอีก Sunset (2012)
I abjured you.ฉันไล่แกไป Save Yourself (2012)
Abjure this.ไล่ไปแล้ว Save Yourself (2012)
I've been abjured.สาบานว่าจะไม่เข้าไปอีก Everybody Wants to Rule the World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้งศาสนา[n. exp.] (kān lathing sātsanā) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]
ละทิ้งศาสนา[v. exp.] (lathing sātsanā) FR: abjurer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjure    (v) ˈəbʤˈuəʳr (@1 b jh u@1 r)
abjured    (v) ˈəbʤˈuəʳd (@1 b jh u@1 d)
abjures    (v) ˈəbʤˈuəʳz (@1 b jh u@1 z)
abjuring    (v) ˈəbʤˈuəʳrɪŋ (@1 b jh u@1 r i ng)
abjuration    (n) ˌæbʤuəʳrˈɛɪʃən (a2 b jh u@ r ei1 sh @ n)
abjurations    (n) ˌæbʤuəʳrˈɛɪʃənz (a2 b jh u@ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
誓绝[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to abjure; to swear to quit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsagung {f}; Abschwörung {f}abjuration [Add to Longdo]
abschwören; entsagen; widerrufen | abschwörend; entsagend; widerrufend | abgeschworen; entsagt; widerrufen | schwört abto abjure | abjuring | abjured | abjures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣誓[せんせい, sensei] (n,vs,adj-no) oath; abjuration; pledge; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top