ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abjured

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abjured-, *abjured*, abjur, abjure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I abjured her.ผมบอกเลิกเธอ Whatever I Am, You Made Me (2012)
After I abjured Debbie,หลังจากที่ผมบอกเลิกเด็บบี้ We'll Meet Again (2012)
Even when I abjured her, I still loved her.แม้ผมจะบอกเลิกเธอ ผมก็ยังรักเธอ We'll Meet Again (2012)
I lost Packmaster. I've been abjured.ผมเสียตำแหน่งจ่าฝูง สาบานจะไม่กลับไปอีก Sunset (2012)
I abjured you.ฉันไล่แกไป Save Yourself (2012)
I've been abjured.สาบานว่าจะไม่เข้าไปอีก Everybody Wants to Rule the World (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjured    (v) ˈəbʤˈuəʳd (@1 b jh u@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjure \Ab*jure"\, v. t. [imp. & p. p. {Abjured}; p. pr. & vb.
   n. {Abjuring}.] [L. abjurare to deny upon oath; ab + jurare
   to swear, fr. jus, juris, right, law; cf. F. abjurer. See
   {Jury}.]
   1. To renounce upon oath; to forswear; to disavow; as, to
    abjure allegiance to a prince. To abjure the realm, is to
    swear to abandon it forever.
    [1913 Webster]
 
   2. To renounce or reject with solemnity; to recant; to
    abandon forever; to reject; repudiate; as, to abjure
    errors. "Magic I here abjure." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Renounce}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top