ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍蝇

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍蝇-, *苍蝇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍蝇[cāng ying, ㄘㄤ ㄧㄥ˙, / ] house fly, #12,701 [Add to Longdo]
苍蝇[cāng ying zuò, ㄘㄤ ㄧㄥ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Musca (constellation) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a fly.[CN] 有一只苍蝇 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
This fly has a mighty sting, friend.[CN] 朋友 这只苍蝇也许会叮人 The Adventures of Robin Hood (1938)
I humbly thank you, sir.[CN] 谢谢您 先生 认识这个苍蝇 Hamlet (1948)
Stay on guard here. See that no one enters or leaves.[CN] 提高警惕 别让一只苍蝇从这里飞出去 Night Train to Munich (1940)
The whole bottle would not have killed a fly.[CN] 一整瓶也杀不了一只苍蝇 Strangers in the Night (1944)
When I've brushed this fly off, I'll give you a dusting for good measure.[CN] 当我把这只苍蝇赶走的时候 我会给你一点颜色 以增加点份量 The Adventures of Robin Hood (1938)
What is it, Boyle? What's wrong with you? I'm okay, d.A.[CN] 我没事 检察官 就是刚刚吞了只苍蝇 The Whole Town's Talking (1935)
Of poor little me? I wouldn't hurt a fly.[CN] 是我吗 我连苍蝇都不伤害的 To Be or Not to Be (1942)
There'll be Injuns around that herd thicker than flies.[CN] 周围的印第安人比苍蝇还多 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
They are dead fly larvae. You can wash them off with brine![CN] 只是苍蝇的幼仔,用盐水洗掉就行了! Battleship Potemkin (1925)
If you mean little Bartholomew, his mama brushes girls like you aside like flies.[CN] 如果你是指小Bartholomew 他的妈妈淘汰女孩,就像你扇旁边的苍蝇一样 Saratoga Trunk (1945)
Let the blighter have it. I could squash him like a fly.[CN] 打死那个讨厌鬼 我会像苍蝇一样压扁他 Sahara (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top