Search result for

*系*

(251 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -系-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
没关[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙] (phrase ) ไม่เป็นไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にっけい, nikkei] (n) (บริษัท)ญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายจากคนญี่ปุ่น
生体[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
給与体[きゅうよたいけい, kyuuyotaikei] (n ) โครงสร้างเงินเดือน รูปแบบเงินเดือน
生態[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์ , See also: R. ecosystem
自律神経[じりつしんけいけい, jiritsushinkeikei] ระบบประสาทอัตโนมัติ , See also: R. autonomic nervous system
神経[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system
中枢神経[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[係, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  系 (xì ㄒㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who connects 系 people; 系 also provides the pronunciation
[孫, sūn, ㄙㄨㄣ] grandchild, descendent; surname
Radical: Decomposition: 子 (zi ㄗ˙)  系 (xì ㄒㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A chain 系 of descent 子
[徽, huī, ㄏㄨㄟ] badge, crest, logo, insignia
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  山 (shān ㄕㄢ)  系 (xì ㄒㄧˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: []
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[縣, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: Decomposition: 県 (xiàn ㄒㄧㄢˋ)  系 (xì ㄒㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] District 県 borders 系; 県 also provides the pronunciation
[繇, yáo, ㄧㄠˊ] cause, means, reason
Radical: Decomposition: 䍃 (yóu ㄧㄡˊ)  系 (xì ㄒㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] link
[鲧, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] giant fish; Gun, mythical father of the emperor Yu
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  系 (xì ㄒㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
;エー[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
;ビー[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CGS単位[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
お兄;おにい;オニイ[おにいけい(お兄;おにい);オニイけい(オニイ), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
アクセス[アクセスけい, akusesu kei] (n) {comp} access system [Add to Longdo]
アクチニウム[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
アジア[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American) [Add to Longdo]
アセチレン炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アフリカアメリカ人;阿弗利加亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
ウラン[ウランけいれつ, uran keiretsu] (n) uranium series [Add to Longdo]
エチレン炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
オストワルト表色[オストワルトひょうしょくけい, osutowaruto hyoushokukei] (n) {comp} Ostwald color system [Add to Longdo]
カンブリア[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
グラフィクス中核[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
グリフ座標[グリフざひょうけい, gurifu zahyoukei] (n) {comp} glyph coordinate system [Add to Longdo]
コーディング体[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] (n) {comp} coding system [Add to Longdo]
コード体[コードたいけい, ko-do taikei] (n) {comp} code; coding scheme [Add to Longdo]
スペクトル[スペクトルけいれつ, supekutoru keiretsu] (n) spectral series [Add to Longdo]
テキスト局所座標[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system [Add to Longdo]
トランス[トランスけい, toransu kei] (adj-no) transsexual; transgender [Add to Longdo]
トリウム[トリウムけいれつ, toriumu keiretsu] (n) thorium series [Add to Longdo]
ナフテン炭化水素[ナフテンけいたんかすいそ, nafuten keitankasuiso] (n) naphthenic hydrocarbon [Add to Longdo]
ネプツニウム[ネプツニウムけいれつ, neputsuniumu keiretsu] (n) neptunium series [Add to Longdo]
バントゥ言語[バントゥけいげんご, bantou keigengo] (n) (See バンツー諸語) Bantu language (of the Bantu language family) [Add to Longdo]
ビジュアル[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
ビュー基準座標[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates [Add to Longdo]
ピリン[ピリンけい, pirin kei] (n) pyrine medicine [Add to Longdo]
ファセット分類体[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] (n) {comp} faceted classification system [Add to Longdo]
ブロッキング[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ベータラクタム[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
ページ座標[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] (n) {comp} page coordinate system [Add to Longdo]
ペイントプログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] (n) {comp} paint program [Add to Longdo]
マクロ処理[マクロしょりけい, makuro shorikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
マンセル表色[マンセルひょうしょくけい, manseru hyoushokukei] (n) {comp} Munsell color system [Add to Longdo]
メイト[メイトけい, meito kei] (n) {comp} mate system; redundant system [Add to Longdo]
メソ対流[メソたいりゅうけい, meso tairyuukei] (n) mesoscale convective system; MCS [Add to Longdo]
メタファイル解釈[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter [Add to Longdo]
メタファイル生成[メタファイルせいせいけい, metafairu seiseikei] (n) {comp} metafile generator [Add to Longdo]
メタン炭化水素[メタンけいたんかすいそ, metan keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルカン) alkane [Add to Longdo]
モデリング座標[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
ユダヤ[ゆだやけい, yudayakei] (adj-no) Jewish [Add to Longdo]
リンパ[リンパけい, rinpa kei] (n) lymphatic system [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system [Add to Longdo]
ヴィジュアル;V[ヴィジュアルけい, vijuaru kei] (n) visual-kei (Japanese rock indies style) [Add to Longdo]
交配[いけいこうはい, ikeikouhai] (n) exogamy [Add to Longdo]
胃水管[いすいかんけい, isuikankei] (n) gastrovascular system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī xì liè, ㄧ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] a series of; a string of [Add to Longdo]
三角关[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] triangle relationship; a love triangle [Add to Longdo]
中俄关[Zhōng É guān xì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Russian relations [Add to Longdo]
中心埋置关从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
中文[Zhōng wén xì, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, ] Chinese language department (of college) [Add to Longdo]
中日关[Zhōng Rì guān xì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Japanese relations [Add to Longdo]
中枢神经[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
二项式[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
人际关[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship [Add to Longdo]
[jiè xì cí, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄘˊ, / ] preposition [Add to Longdo]
仙女座星[Xiān nǚ zuò xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仙女星[Xiān nǚ xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
作业[zuò yè xì tǒng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] be; connection; relation; tie up; bind [Add to Longdo]
[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner [Add to Longdo]
[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] tiny [Add to Longdo]
[xì shù, ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient [Add to Longdo]
保险解开[bǎo xiǎn jiě kāi xì tǒng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄎㄞ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] arming system [Add to Longdo]
信息[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system [Add to Longdo]
免疫[miǎn yì xì tǒng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] immune system [Add to Longdo]
全球定位[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
全球卫星导航[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
公共关[gōng gòng guān xì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] public relations [Add to Longdo]
冷淡关[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] cold relations (e.g. between countries) [Add to Longdo]
劲度[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient of restitution (in Hooke's law) [Add to Longdo]
动力[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] mechanical system [Add to Longdo]
劳资关[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital [Add to Longdo]
劳雇关[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]
北洋[Běi yáng xì, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, ] Beiyang faction of Northern Warlords [Add to Longdo]
印欧语[Yìn Ōu yǔ xì, ˋ ㄡ ㄩˇ ㄒㄧˋ, / ] Indo-European system of languages [Add to Longdo]
参照[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference; coordinate frame (math.) [Add to Longdo]
参考[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference [Add to Longdo]
台湾关[Tái wān guān xì fǎ, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] Taiwan Relations Act (of 1975) [Add to Longdo]
右分枝关从句[yòu fēn zhī guān xì cóng jù, ㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] right branching relative clauses [Add to Longdo]
呼吸[hū xī xì tǒng, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] respiratory system [Add to Longdo]
[pǐn xì, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧˋ, / ] strain (of a species) [Add to Longdo]
国际关[guó jì guān xì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] international relations [Add to Longdo]
国际关学院[Guó jì Guān xì Xué yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] University of International Relations [Add to Longdo]
[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] newspaper chain; syndicate [Add to Longdo]
外交关[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations; diplomatic relations [Add to Longdo]
外文[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, / ] department of foreign languages; modern languages (college department) [Add to Longdo]
多义关[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]
太阳微统公司[Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Sun Microsystems [Add to Longdo]
太阳[tài yáng xì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] solar system [Add to Longdo]
[Fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
军阀[Fèng xì jūn fá, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
密闭式循环再呼吸水肺[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
专家[zhuān jiā xì tǒng, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] expert system [Add to Longdo]
对外关[duì wài guān xì, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations [Add to Longdo]
坐标[zuò biāo xì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, / ] coordinate system (geom.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
You should go on to a technical college.あなたは理科の大学に進んだほうがいいよ。
The pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.かわいいの小娘が、デパートの織物コーナーに行き店員に尋ねた。
Zen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.ゼンの最新の任務は、緑の絶滅を図る狂人による生態破壊から地球を救うことです。
This sees English as a system obeying miles of grammar and sentence structure which have to be learned in detail and applied rigorously.これは英語を、詳細に学習され厳密に適用されるべき文法と文構造の規則に従う体とみなしている。
This unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.システムのこの予測されなかった機能不全は不適切な配線統によって引き起こされた。
Did you come from a musical family?音楽家の家のお生まれですか。
There is a fault in the electrical system.電気統に欠点があります。
The significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.人種差別問題に関する重要な点は、それぞれのグループの価値体を明らかにすることである。
The earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.地球の生態はある程度自己修正されるもので、その結果が他の変化によって隠されているという可能性もある。
Neptune is the eighth planet of the solar system.海王星は太陽の8番目の惑星だ。
There are innumerable stars in the Galaxy.銀河には無数の星がある。
The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.古代ギリシャ人は太陽について私たちと同じ位よく知っていた。
His family dates back to the seventeenth century.彼の家は17世紀にさかのぼる。
Recite the names of the members of the Tokugawa clan.徳川家の図を列挙しなさい。
With his death, the oldest family in this village died out.彼が死んでこの村で一番古い家が絶えてしまった。
He is of Japanese ancestry.彼は日人だ。
He is descended from a musical family.彼は、音楽的家の出である。
He decided to perform systematic research.彼は統立った調査を行うことにした。
They worked out system with much thought and labor.彼らはその体を大変な思索と労力を費やして仕上げた。
She is of American parentage.彼女はアメリカである。
This book aims to provide an explanation of modern Japanese grammar that is as systematic and as easily understood as possible.この本は、現代日本語の文法をできるだけわかりやすく、体的に説明しようとする本です。
With Windows OS systems 'administrator account' corresponds to 'root'.WindowsOSではアドミニストレーターアカウントがルートに相当する。
The time order is presently, 'Tale0' -> 'Tale1' -> 'Tale2' -> 'Tale2.5'->'Talk1' so it could be better to read them that way.列は現在「Tale0」→「Tale1」→「Tale2」→「Tale2.5」→「Talk1」となってますので、そう読むのがベターかも。
What Jansky had observed was the 14.6m wavelength radio wave from the Milky Way's core.ジャンスキーが観測したのは銀河の中心核からの波長14.6mの電波であった。
I often listen to soothing music in order to relax.リラックスできる癒しの音楽をよく聞いている。
Ontogeny recapitulates phylogeny.個体発生は統発生を繰り返す。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The day will come when the enemy believes in something else, lives somewhere else, and doesn't look or sound like either one of you.[JA] 敵がイスラム信者ではなく アラブでもなく― 君達とは交われない存在だとする Fast (2016)
Those women![CN] 和你父亲的事一点关也没有 Appeal (2017)
Unlike your bullshit accusations,[CN] 那件事和本案关很大 Brooklyn Housing (2017)
You've created a force that could take over the galaxy.[JA] 銀河全体を 支配する力があるのよ。 Myriad (2016)
And throughout the galaxy a trillion planets.[JA] 10兆の惑星が銀河 Attraction (2017)
-Not yet--[JA] (速人)そういうの... Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Well, you know, the accepted term now is African-American hole.[JA] あれは、言いなれば アフリカアメリカ人の穴 Pitch Black (2016)
But there was no way of making her feel appeased.[CN] 她和我也算是维持了一直以来的关  ()
- Harvey.[CN] 不是我找的他 是他联的我 Divide and Conquer (2017)
If it is, it'll cause a chain reaction... throughout his entire nervous system.[JA] 連鎖爆発が起きて 神経全体が損傷するはずだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I don't want thick makeup like yours.[CN] 我没关 Ready (2017)
That's ancient.[CN] 没关的 至少还吃得出是炖牛肉 The Mysterious Million Yen Women (2017)
This is due to hit him rest for 3 years and now back to work[CN] 人际关良好 The Villainess (2017)
I knew you could do it.[CN] 不 没关 Ready (2017)
You saying you didn't know what you were doing when you gave it to the clinic?[CN] 如果我们的律所和本案扯上任何关 我们都会丢失一个大客户 Mudmare (2017)
Let me go get my laptop. And my Tinder matches.[JA] PCと出会いアプリの 記録を見ないと Soon (2016)
Anyway honeymoon set at the Seoul Bar[CN] 结婚那天 我想这样给叔叔上领带 The Villainess (2017)
-So he likes the womanly types?[JA] (蓮美)きれいが好きってこと? (絢香)だよね Byrnes Sandwich (2016)
Actually, Harvey, I do.[CN] 而是关于你和他的关 以及你不敢直面他 Mudmare (2017)
You've created a force that could take over the galaxy.[JA] 銀河全体を 支配する力があるのよ。 Better Angels (2016)
-Yes, a dancer.[JA] (速人)おー (美咲)何ですか? Byrnes Sandwich (2016)
It's in writing.[CN] 我俩之间的关不是闹着玩 哈维 Mudmare (2017)
The murderer was in debt for over 30 million yen.[CN] 我有个熟人 和警方有关 Reason (2017)
Me and Sosa, we're rising superstars.[CN] 我已经情赛场 CounterPunch (2017)
when the Italians used to call me a "jig,"[JA] イタリアからは ジグと軽蔑された After Porn Ends 2 (2017)
Because I was so ignorant,[CN] 接着还巨细靡遗地写了我至今的经历 出生地、毕业的学校 包含打工在内的工作经历 当时的交往对象与交友关 Disbanded (2017)
Hello. Mr. Sakurai speaking.[CN] 没关 Emotions (2017)
I think I told you this before.[CN] 又没关 Ready (2017)
This tournament, it's a big deal.[CN] 它跟奥运会没关 但在美国是最负盛名的锦标赛 CounterPunch (2017)
For us Arabists, it's the tea.[JA] 我々アラブには お茶ですな Sock Puppets (2017)
"Wow!" You know.[JA] 独立映画作りは After Porn Ends 2 (2017)
How does your respiratory system process the increased oxygen and nitrogen present in our air that...[JA] どのようにして、 あなたの呼吸器は、 増加した酸素と 窒素を処理してますか ... Myriad (2016)
The jumpsuit, the chain of command, the theatrics.[JA] つなぎ 指揮統 演劇法 The Discovery (2017)
Do you do any sports?[JA] (光る)スポーツやってます? A Christmas Nightmare (2016)
You want to run that by me again?[CN] 你跟我说过 你害怕我和他的关 会比我们之间关更好 就是这么回事 Mudmare (2017)
I can understand that.[CN] 因为和道间慎这种人扯上关 Reason (2017)
- This meeting's over, Mr. Litt.[CN] 可有关了 尤其是道德委员会发现 她在强制等待期结束前 Brooklyn Housing (2017)
Calvin is a carbon-based organism. It needs food, water, and oxygen, just like us.[JA] カルヴィンは炭素の生物だ 食べ物と水と酸素を必要とする Life (2017)
I start thinking that what I have to say is unimportant.[CN] 没关  ()
Think she's the sexy type or the cute type?[JA] (アルマン)どうだろ? セクシーか かわいい A Christmas Nightmare (2016)
-Yeah, I'll use this for underwear. SINGLE FOR THE LAST TWO YEARS[JA] (理子)うん 下着は これにして Nightie Nightmare (2016)
I'll pick you up in an hour. - Great.[CN] 那你打来电话干什么 因为我们的案子可能和狱警没关 但我在斗殴中却有所发现 Brooklyn Housing (2017)
Would you take anything out?[CN] 遮住很多地方 不过没关  ()
Not yet. I had a ton on my plate.[CN] 如果我们的律所和本案扯上任何关 -都会失去一个大客户 Divide and Conquer (2017)
I believe there is an ecosystem out there in the likes of which we can't imagine[JA] 私は、生態は、我々が想像できないの同類に出てそこにあると信じて Kong: Skull Island (2017)
We're really gonna be able to jack up our prices... if we're two-time galaxy savers.[JA] 銀河を2回も救えば 俺たちの年俸が暴騰するんだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It's citrusy, high energy. Great for work if you need a little afternoon kick.[JA] 柑橘でとても爽やかですよ Best Buds (2016)
I see that you were able to organize this really quick.[JA] あなたはあなたが これを本当に素早く体化する。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
The sword can only be drawn by Uther Pendragon or his direct heir.[JA] 先王であるウーサー・ペンドラゴンか 彼の直だけが 剣を引き抜ける King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Dad came grace father[CN] 淑熙联不上了 The Villainess (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
グラフィクス中核[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
グリフ座標[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コーディング体[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] coding system [Add to Longdo]
コード体[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
テキスト局所座標[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ファセット分類体[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
ブロッキング[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ページ座標[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
ペイントプログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program [Add to Longdo]
マクロ処理[マクロしょりけい, makuro shorikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
メイト[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
メタファイル解釈[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
メタファイル生成[めたファイルせいせいけい, meta fairu seiseikei] metafile generator [Add to Longdo]
モデリング座標[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
一段階層分類体[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
一般分類体[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
衛星[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
階層分類体[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
簡略分類体[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
[けい, kei] environment [Add to Longdo]
言語処理[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
合成形分類体[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]
座標[ざひょうけい, zahyoukei] coordinate system [Add to Longdo]
列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
実体管理[じったいかんりけい, jittaikanrikei] entity manager [Add to Longdo]
十進分類体[じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system [Add to Longdo]
処理[しょりけい, shorikei] implementation, processor [Add to Longdo]
処理依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent [Add to Longdo]
処理限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
処理定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
色座標[いろざひょうけい, irozahyoukei] colour system [Add to Longdo]
深層分類体[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
数体[すうたいけい, suutaikei] number system [Add to Longdo]
世界座標[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
制御[せいぎょけい, seigyokei] control system [Add to Longdo]
正規化投影座標[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
精密分類体[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
専門分類体[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
線形分類体[せんけいぶんるいたいけい, senkeibunruitaikei] linear classification system [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
多元分類体[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
[たいけい, taikei] system, architecture [Add to Longdo]
適応制御[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system [Add to Longdo]
独立ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]
独立ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender [Add to Longdo]
内容体[ないようたいけい, naiyoutaikei] content architecture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たいけい, taikei] System [Add to Longdo]
[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
[にっけい, nikkei] von_japanischer_Abstammung [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
[けい, kei] SYSTEM, ABSTAMMUNG [Add to Longdo]
[けいず, keizu] Stammbaum, Stammtafel, Ahnentafel [Add to Longdo]
[けいとう, keitou] System, Abstammung [Add to Longdo]
[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top