ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

残疾

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -残疾-, *残疾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
残疾[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
中国残疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
残疾[cán ji ér, ㄘㄢˊ ㄐㄧ˙ ㄦˊ, / ] a child with a birth defect; a deformed child [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
! ...brain injury or kindred disability is not capable of command...[CN] ...大脑损伤或类似残疾... Cheyenne Autumn (1964)
He was wounded in the war, an invalid.[CN] 他在战争中受了伤,是残疾 Monsieur Verdoux (1947)
But Kelly - she was born to handle children with crutches and babies in braces.[CN] 但是 凯莉 她天生就是来照顾那些残疾儿童的 The Naked Kiss (1964)
They make good salesmen, you know. Men who have suffered from some kind of disability.[CN] 他们都是很好的销售, 他们忍受残疾的痛苦。 The Best Years of Our Lives (1946)
Except the aged and unfit.[CN] 除了年龄范围以外的和残疾 Pursued (1947)
That's right. The weather's improved. The race to run on schedule.[CN] 桑尼男孩受伤了,残疾 Machine Gun McCain (1969)
He built the orthopedic medical center and sponsors it all by himself.[CN] 给我们兴建和财政上支持残疾医疗中心 The Naked Kiss (1964)
And it's open to all handicapped children with no racial or religious barriers.[CN] 开放给所有的残疾儿童不论种族宗教 The Naked Kiss (1964)
Like the one about a man and a paralyzed woman... on a little cart, and their journey to Tar.[CN] 有一个男人用小车推着一个残疾女人... 去塔尔旅行. Fando and Lis (1968)
Here. I want you to meet the lady who's making history in orthopedics.[CN] 来来来 我要给你介绍一个在残疾医院创造历史的女士 The Naked Kiss (1964)
Handicapped children?[CN] 残疾儿童? The Naked Kiss (1964)
Just in case you don't happen to know it, I'm a hopeless invalid.[CN] 也许你还不知道,我是个绝望的残疾人。 Sorry, Wrong Number (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top