ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教皇

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教皇-, *教皇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教皇[jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ, ] pope, #27,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教皇[きょうこう, kyoukou] (n) Pope [Add to Longdo]
教皇[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Armstrong visits Pope of dope." How did you find this out?[JA] "アームストロング、ドーピング教皇を訪問" どうやって見つけた? The Program (2015)
Did you try to shoot the Pope in Rome, Jimmy?[CN] 射杀了罗马教皇 吉米? The Steam Experiment (2009)
I would say pope.[CN] 我觉得更像是教皇 The September Issue (2009)
All the more so of the pope who crowns Barbarossa is the one he himself has chosen...[CN] 尤其是当加冕巴尔巴罗萨的教皇 Sword of War (2009)
With the guts of the last Pope we'll strangle the last King.[CN] - 在前任教皇不畏艰险的带领下 - 我们将打到最后一位国王 Vincere (2009)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] そうさ... 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
Not a priest or a Cardinal, or a freaking Pope![JA] 神父や枢機卿 教皇もだ! Spotlight (2015)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess.[JA] 女教皇なんかに言われたくない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I've written to the Pope, the Prime Minister, the Court of Milan, to the editor of Il Corriere della Sera![CN] - 我已经给教皇 - 首相、米兰法庭 - 意大利晚邮报主编写信了 Vincere (2009)
In May 2008, a startling proclamation was issued by the Vatican.[CN] 2008年五月 梵蒂冈教皇政府宣布了 一条震惊世人的消息 Chariots, Gods and Beyond (2009)
-That's because Torus have her.[JA] つまり、教皇は捕まった ARQ (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top