ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*奂*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -奂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[换, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to change; to exchange, to swap, to trade
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 824
[唤, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to call
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,835
[焕, huàn, ㄏㄨㄢˋ] shining, lustrous
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,773
[痪, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numbness, paralysis
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,128
[奂, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numerous; brilliant
Radical: Decomposition: 央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,774
[涣, huàn, ㄏㄨㄢˋ] scattered; to scatter
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,832

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan, #29,295 [Add to Longdo]
美轮美[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion, #36,595 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a battle song ? Man:[CN] 美轮美 Beautiful. The Victoria's Secret Fashion Show (2010)
Look at this beauty! Admire this hip![CN] 美仑美,见识见识这臀部 Life Is Beautiful (1997)
Chen Shaowen, will you take Jiang Huanzhen to be your wife, for better or for worse for richer or poorer, in sickness or in health to love and cherish till death do you part?[CN] 陈少文先生 你愿意娶蒋真小姐为妻 不论贫穷富贵 疾病困难 Love (2012)
I heard it has golden doors and pearl chandeliers... and a beautiful throne, and it must be wonderful.[CN] 我听说那里有黄金门 珍珠吊灯... ...美丽王座 一定美轮美 Barbie: The Pearl Princess (2014)
It's a bonny thing, just see how it glints and sparkles.[CN] 真是颗美仑美的宝石 你看啊 多么光彩照人 The Blue Carbuncle (1984)
All right, we got fancy art on the walls.[CN] 墙上有美轮美的画作 Ka 'oia'i'o ma loko (2013)
Oh, what a showing of color Costume and dancing![CN] 色彩绚烂的华服 美轮美的舞蹈 Nine (2009)
- She's a beauty, Buzz.[CN] -真是美轮美,巴兹 Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
- Very, very beautiful.[CN] 美轮美 A Chance Encounter (2014)
Amazing[CN] 电得美伦美 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
It's karmic law, Nina. Your house is perfect, your mom's a babe, your dad's hot.[CN] 这是报应 妮娜 你家房子美轮美 你妈妈天真幼稚 你爸爸热辣性感 The Quiet (2005)
They look gorgeous.[CN] 美轮美 They look gorgeous. The Victoria's Secret Fashion Show (2010)
Beautiful, isn't it?[CN] 美轮美,对吧? Sacrifice (2011)
Huanzhen no matter how long we have left together[CN] 真 不管将来我们剩下的日子还有多少 Love (2012)
Oh, yeah, yeah, nice, nice.[CN] 真是美绝伦啊 The Blue Carbuncle (1984)
Things are going okay.[CN] 好棒 美仑美 The Time Traveler's Wife (2009)
I find this building magnificent.[CN] 我觉得这地方美仑美 The Killer Reserved Nine Seats (1974)
- Beautiful.[CN] - 美伦美. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
Greeks took it for granted that you represent gods and goddesses with as much beauty as you can.[CN] 希腊人天真地认为,应该竭尽所能 地将男神和女神表现得美轮美 Orthodoxy: From Empire to Empire (2009)
I guess it's really beautiful, or at least that's what I've read in magazines[CN] 我想一定是美轮美的 至少像我在杂志上读到的那样 Aquamarine (2006)
-Yes, sir. Really lovely room. It's nicely decorated.[CN] 这间房子很漂亮 装潢得美轮美 The Aviator (2004)
A celebration of beauty[CN] 毁了美仑美 毁了美仑美 The Demoniacs (1974)
Good, nice.[CN] 美轮美 美轮美 美轮美 Sexy Evil Genius (2013)
Like that's how beautiful it was to me.[CN] 这就是对我而言,美仑美的极致了. Antarctica: A Year on Ice (2013)
Don't you look lovely. Thank you.[CN] 你俩简直美仑美 Achilles Heel (2011)
- This really came out great.[CN] - 真是美轮美 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There are very few women in the history of this sport that skate with this kind of beauty.[CN] 历史上就是女选手也很少能在这项运动中 表现得如此美轮美 Blades of Glory (2007)
A celebration of beauty[CN] 美仑美 美仑美 The Demoniacs (1974)
I hope that you'll enjoy shopping in our hypermarket and also in our shopping centre.[CN] 美轮美啊 明天将又是艳阳天 Czech Dream (2004)
Fabulous, right?[CN] 美轮美 Chicken with Plums (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top