ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

控制

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -控制-, *控制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] automatic control, #28,454 [Add to Longdo]
控制[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] control room, #42,191 [Add to Longdo]
控制[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics, #60,741 [Add to Longdo]
控制[kòng zhì bàng, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄅㄤˋ, ] control rods, #163,370 [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄘㄥˊ, 访 / ] MAC layer [Add to Longdo]
传输控制[chuán shū kòng zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] transmission control [Add to Longdo]
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] transmission control protocol; TCP [Add to Longdo]
分布控制[fēn bù kòng zhì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] distributed control [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's always picking up the grand duke's soldiers... which I'm beginning to suspect he leaves intentionally.[CN] 她一直控制大公的 "卫兵" (玩具士兵) 这让我开始怀疑他是 有意丢在这的 The Scarlet Empress (1934)
Every time I see you, I wonder if it's gonna be the last.[CN] 我控制不住自己 每次见你我都在想是不是最后一次 'G' Men (1935)
And trembled with fear at his frown[CN] 而且你的魅力使我失去控制 Gone with the Wind (1939)
-He has been getting rather out of hand.[CN] -是的 他经常失去控制 The Adventures of Robin Hood (1938)
I say. Do you know how to control this thing?[CN] 我说 你知道怎么控制这事吗 The Lady Vanishes (1938)
Buchanan had him collared when he was killed.[CN] 布坎南被杀前把他控制住了 'G' Men (1935)
Quick. Get a hold of it before he cuts a slice off me.[CN] 快 在他伤到我之前控制好 他手里的刀 The Lady Vanishes (1938)
You can still leave her alone. He's the calm type.[CN] 这家伙以为他是老大 什么都归他控制 Port of Shadows (1938)
None I can't handle.[CN] 没有控制不了的 Bordertown (1935)
And then, Adolph, didn't you, with - with an uncontrollable impulse - didn't you untie your tie?[CN] 然后,阿道夫, 你是不是无法控制地 解开了你的领带? One Hour with You (1932)
![CN] 辨方律师请控制 Nell (1994)
Ladies and gentlemen, the cars are at your disposal.[CN] 女士们先生们 车子 现在由你们控制 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top