ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歹徒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歹徒-, *歹徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歹徒[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ, ] evil person who commits crimes, #6,887 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An East Side mug with a gardenia?[CN] - 戴桅子花的东区歹徒 'G' Men (1935)
You can pretend to laugh but you should be ashamed of the life you lead.[CN] 你们的父母都是正直的人 但现在你们却成了歹徒 Port of Shadows (1938)
The state police cannot combat these criminals.[CN] 州警察无法和歹徒抗衡 'G' Men (1935)
I'm after a man, an outlaw.[CN] 我在追人,追一个歹徒 The Big Gundown (1966)
15O pure bred sons of bitches on horseback... and you facing them.[CN] 一百五十个骑着马的歹徒 而你独自一个人面对他们 My Name Is Nobody (1973)
See if you have prints on Danny Leggett, a New York gangster. Please, a hunch.[CN] 看看有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的歹徒 我有预感 'G' Men (1935)
Permit us to work to full effect with the state police agencies and these gangs will be wiped out.[CN] 允许我们和州警察部门精诚合作 这些歹徒终将消灭 'G' Men (1935)
Where is another bandit like me?[CN] 288)}像我一樣的那一個歹徒在哪裏? The Deserter and the Nomads (1968)
150 pure bred sons of bitches on horseback... and you facing them.[CN] 一百五十个骑着马的歹徒 而你独自一个人面对他们 My Name Is Nobody (1973)
Find out if we got any prints on Danny Leggett, a New York gangster.[CN] 找找我们有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的歹徒 'G' Men (1935)
We could be looking for a man who's had a member of his family killed by muggers.[CN] 我们可以寻找一个人,了他的家庭成员... 歹徒杀害。 Death Wish (1974)
- The moll of the gang.[CN] 歹徒的情妇 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top