ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

家里

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -家里-, *家里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家里[jiā lǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ, / ] home, #1,253 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't stick home all day and all night, too.[CN] 我不能整天整夜都呆在家里 Bordertown (1935)
What the... You![CN] 是不是住在武赫哥家里 Episode #1.8 (2004)
No servants, no food in the house, no nothing.[CN] 没有仆人,家里没吃的, 什么都没有 Cavalcade (1933)
Gentlemen! Please, you're not at home![CN] 先生 这不是在你的家里 The 39 Steps (1935)
This is a lark, isn't it?[CN] 回到家里真是太好了,对吗 Cavalcade (1933)
We have much less money than we thought.[CN] 我们不知道,家里钱不是那么多 A Mother Should Be Loved (1934)
You can wire home for money in Jacksonville.[CN] 你可以打电报回去叫家里寄钱来 It Happened One Night (1934)
Who are you and why did you intrude my house?[CN] 你为什么擅自闯入别人家里 Episode #1.8 (2004)
I said why did you bring her to cause this, you fool![CN] 为什么把这种丫头 带到家里来搞得鸡飞狗跳的 Episode #1.8 (2004)
Yoon, why did you bring someone like that into the house?[CN] 小允你到底在干什么 为什么把这个丫头 带到家里头来呢 Episode #1.8 (2004)
# Should I stay home or go #[CN] 我应该待在家里还是离去 One Hour with You (1932)
Joey's cold's much too bad. You wouldn't leave Joey all alone, would you?[CN] 约得了重感冒,不能让他 一个人呆在家里,是吗? Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top