ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

堤坝

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堤坝-, *堤坝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堤坝[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't hold the dam.[CN] 你是堵不上这个堤坝 Wag the Dog (1997)
Maybe that's why I became one.[CN] 也许这是我做工程师的原因 你参与兴建堤坝,桥梁及楼宇? The Best of Youth (2003)
Well, the levees wasn't built in a day.[CN] 好了,堤坝没有一天建成的。 Cat Run 2 (2014)
In a world ruled by a giant beaver, mankind builds many dams to please the beaver overlord.[CN] 在一个由巨型海狸统治的世界 人类会修筑许多堤坝来取悦领主 The Zazzy Substitution (2010)
You're acting like Tori Amos is some kind of dyke messiah.[CN] 你表现得好像多莉艾莫丝 是某种堤坝弥赛亚。 Blue Like Jazz (2012)
If we hold the break in the dam till the election... we got a chance.[CN] 我们只要把这个破碎的堤坝堵上 一直到选举日那天 我们就有机会 Wag the Dog (1997)
And a dyke.[CN] 和堤坝 Pride (2014)
Out to the right, down the embankment steps, the other end of the building.[CN] 出去往右,就在堤坝的下面 大厦的另一末端 Night and the City (1950)
Ballard and other scholars speculated that rising ocean levels could have caused the Mediterranean Sea to burst through a natural dam, creating a flood so great it drowned an estimated 58,000 square miles under 500 feet of water.[CN] 可能导致地中海漫过那层自然堤坝 创造了一场大洪水 它将大约58000平方英里的土地 浸在了500英尺的水下 Closer Encounters (2010)
Fuck Napster![CN] 在堤坝 Downloaded (2013)
- I stopped at the bank.[CN] -我在堤坝停了下来 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top