ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

吗啡

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吗啡-, *吗啡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吗啡[mǎ fēi, ㄇㄚˇ ㄈㄟ, / ] morphine, #31,588 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It s all gone.[CN] 吗啡呢? 55 Days at Peking (1963)
Yes, I want to get some morphine, disinfectant.[CN] 我想找一点吗啡,消毒药 Doctor Zhivago (1965)
They pumped you up with morphine, huh? But, we'll surprise them.[CN] 他们给你打了吗啡 但我们会让他们想不到 Delirio caldo (1972)
After you'd found out she'd been made a morphine addict...[CN] 等你发现后, 她已经对吗啡上瘾了 Long Day's Journey Into Night (1962)
- I shan't need morphine.[CN] 我不需要吗啡 Doctor Zhivago (1965)
- Morphine to so young a child...[CN] ―这么点小孩就打吗啡... ... Europe '51 (1952)
After I was born, she would never known morphine existed.[CN] 她就不会知道吗啡这回事 Long Day's Journey Into Night (1962)
In a short time, she would have been under morphia.[CN] 要不了多久 她就得靠吗啡来止痛了 Rebecca (1940)
- No. And it's not morphine, it's Pantopon, a weaker sedative.[CN] 而且也不是吗啡,是鸦片全碱 作用没那么强 Europe '51 (1952)
They need drugs. I do not deal in opiates.[CN] 我不敢卖吗啡,但这城中有人卖 55 Days at Peking (1963)
When she still had a chance? What did I know about morphine?[CN] 我对吗啡认识什么? Long Day's Journey Into Night (1962)
We are in the land of opium and there are no opiates.[CN] 我们处于吗啡王国却没吗啡 55 Days at Peking (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top