ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*便*

   
247 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 便, -便-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
便[便, biàn, ㄅㄧㄢˋ] easy, convenient; expedient
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 271
[鞭, biān, ㄅㄧㄢ] whip; to lash, to flog
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  便 (biàn ㄅㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 2,250
[缏, biàn, ㄅㄧㄢˋ] hem; to braid, to plait
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  便 (biàn ㄅㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,497

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself, #403 [Add to Longdo]
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
便[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient, #2,918 [Add to Longdo]
便[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual, #3,355 [Add to Longdo]
便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] even if; even though, #3,773 [Add to Longdo]
便[yǐ biàn, ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] so that; so as to; in order to, #4,245 [Add to Longdo]
便[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate, #5,124 [Add to Longdo]
便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
便[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便 / 便] easy to; convenient for, #6,327 [Add to Longdo]
便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash, #6,361 [Add to Longdo]
便[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便] convenient and fast, #8,245 [Add to Longdo]
便[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便] constipation, #10,630 [Add to Longdo]
便[dà biàn, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to defecate; excrement; feces, #10,665 [Add to Longdo]
便[jiǎn biàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] simple and convenient; handy, #10,906 [Add to Longdo]
便[fāng biàn miàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 便 / 便] instant noodles, #11,010 [Add to Longdo]
便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil, #13,783 [Add to Longdo]
便[xiǎo biàn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] urinate; pass water; urine, #17,352 [Add to Longdo]
便[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman, #18,063 [Add to Longdo]
便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] lightweight and portable; light and convenient, #22,341 [Add to Longdo]
便[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便 / 便] convenient; handy; easy, #23,382 [Add to Longdo]
便[biàn dào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, 便] shortcut; pavement; sidewalk; makeshift road, #24,194 [Add to Longdo]
便携式[biàn xié shì, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, 便 / 便] portable, #24,351 [Add to Longdo]
大小便[dà xiǎo biàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] using the toilet; urination and defecation, #25,400 [Add to Longdo]
便[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]
便[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便] having blood in one's stool, #39,887 [Add to Longdo]
便[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便] everyday clothes; informal dress; civilian clothes, #49,084 [Add to Longdo]
便[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 便] penny, #50,478 [Add to Longdo]
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods, #51,906 [Add to Longdo]
便[biàn chí, ㄅㄧㄢˋ ㄔˊ, 便] urinal, #54,907 [Add to Longdo]
便[biàn tiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 便 / 便] (informal) note, #57,213 [Add to Longdo]
便[dā biàn chē, ㄉㄚ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄜ, 便 / 便] to hitch a ride, #59,698 [Add to Longdo]
便[qǐng biàn, ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] (phr) do as you wish; please yourself, #61,844 [Add to Longdo]
便[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便 / 便] an ordinary meal; simple home cooking, #70,468 [Add to Longdo]
便[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便 / 便] notepaper; memo; memo pad, #70,635 [Add to Longdo]
便[jiù biàn, ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] at sb's convenience; in passing; while doing it, #72,631 [Add to Longdo]
便[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便 / 便] temporary bridge, #77,386 [Add to Longdo]
便[biàn pén, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄣˊ, 便] bed pan, #84,247 [Add to Longdo]
便[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便] cloth shoes; slippers, #84,542 [Add to Longdo]
便[wèi biàn, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] not in a position to do so; I can't do it without authorization, #95,325 [Add to Longdo]
便[biàn mén, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄣˊ, 便 / 便] side door; wicket door, #96,948 [Add to Longdo]
便捷化[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up, #103,124 [Add to Longdo]
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便] act at one's discretion; act as one sees fit, #110,388 [Add to Longdo]
便[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便] informal dinner, #122,174 [Add to Longdo]
便[rèn biàn, ㄖㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] as you see fit; to do as one likes, #130,801 [Add to Longdo]
便[biàn tǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, 便] chamber pot, #136,758 [Add to Longdo]
便[biàn rén, ㄅㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 便] sb who happens to be on hand for an errand, #144,601 [Add to Longdo]
便[biàn hán, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄢˊ, 便] an informal letter sent by an organization, #149,422 [Add to Longdo]
便[biàn mào, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, 便] cap, #154,970 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
便[べんり, benri] (adj) สะดวก
便番号[yuubinbangou] (n) รหัสไปรษณีย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
便[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
便[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์
費用便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
サービス便[サービスびんらん, sa-bisu binran] (n) {comp} user handbook; service handbook [Add to Longdo]
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight [Add to Longdo]
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]
一意郵便[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] (n) {comp} unique postal name [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [Add to Longdo]
温水洗浄便[おんすいせんじょうべんざ, onsuisenjoubenza] (n) bidet toilet; washlet [Add to Longdo]
便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P) [Add to Longdo]
便[おんびん, onbin] (n,adj-no) {ling} euphony; euphonic change [Add to Longdo]
便[おんびんけい, onbinkei] (n) {ling} euphonic change form [Add to Longdo]
下り便[くだりびん, kudaribin] (n) down train; outbound train [Add to Longdo]
便[はなだより, hanadayori] (n) tidings of flowers [Add to Longdo]
貨物便[かもつびん, kamotsubin] (n) freight [Add to Longdo]
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools [Add to Longdo]
便[かいべん, kaiben] (n) (pleasantly smooth) defecation [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外国郵便為替[がいこくゆうびんかわせ, gaikokuyuubinkawase] (n) foreign postal money order [Add to Longdo]
蛙の面に小便[かえるのつらにしょうべん, kaerunotsuranishouben] (exp) (col) (See 蛙の面に水) like water off a duck's back (lit [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんオーアーアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin o-a-adoresu kouseiyouso] (n) {comp} extension of postal OR address components [Add to Longdo]
簡易軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n,adj-na) simple, easy, and convenient [Add to Longdo]
簡易郵便[かんいゆうびんきょく, kan'iyuubinkyoku] (n) simple post office [Add to Longdo]
便[かんべん, kanben] (adj-na,n) handy; simple and easy [Add to Longdo]
雁の便[かりのたより, karinotayori] (n) (a) letter [Add to Longdo]
季節の便り;季節のたより[きせつのたより, kisetsunotayori] (n) season's tidings; seasonal letter [Add to Longdo]
急行便[きゅうこうびん, kyuukoubin] (n) express mail [Add to Longdo]
汲み取り便所;くみ取り便[くみとりべんじょ, kumitoribenjo] (n) (See 便壺) outhouse (from which night-soil may be collected); privy [Add to Longdo]
共同運航便[きょうどううんこうびん, kyoudouunkoubin] (n) code-share flight [Add to Longdo]
共同便[きょうどうべんじょ, kyoudoubenjo] (n) comfort station [Add to Longdo]
空の便[そらのびん, soranobin] (exp) flight (plane) [Add to Longdo]
便[けいべん, keiben] (adj-na,n) convenience; simplicity [Add to Longdo]
便鉄道[けいべんてつどう;けいびんてつどう, keibentetsudou ; keibintetsudou] (n) narrow-gauge railroad; light railway [Add to Longdo]
便[けつびん, ketsubin] (n) flight cancellation [Add to Longdo]
便[けつべん, ketsuben] (n) bloody stool [Add to Longdo]
便[けんべん, kenben] (n,vs) stool (feces) examination [Add to Longdo]
便[こうびん, koubin] (n) later mail; next letter [Add to Longdo]
御方便;ご方便[ごほうべん, gohouben] (n) (1) (hon) {Buddh} (See 方便) upaya (skillful means, methods of teaching); (2) convenience; suitability; availability [Add to Longdo]
交通の便[こうつうのべん, koutsuunoben] (n) convenience for transportation; convenience of access (by road or rail) [Add to Longdo]
公衆便[こうしゅうべんじょ, koushuubenjo] (n) public lavatory [Add to Longdo]
便[こうびん, koubin] (n) favorable chance; favourable chance [Add to Longdo]
航空便[こうくうびん, koukuubin] (n) (abbr) air mail; (P) [Add to Longdo]
航空郵便[こうくうゆうびん, koukuuyuubin] (n) airmail; air transport [Add to Longdo]
国際郵便[こくさいゆうびん, kokusaiyuubin] (n) international mail; overseas mail [Add to Longdo]
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company) [Add to Longdo]
最終便[さいしゅうびん, saishuubin] (n) last flight [Add to Longdo]
至急便[しきゅうびん, shikyuubin] (n) express mail [Add to Longdo]
便[しべん, shiben] (adj-na,n) very convenient [Add to Longdo]
次の便[つぎのびん, tsuginobin] (n) next flight; next post [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like a money order for ten dollars.10ドルの郵便為替にしていただきたいのですが。
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが感染することってあるの?」「いいえ、ありません」
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便為替でお願いします。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便振替にしていただきたいのですが。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前に止まりますから。
Has Flight 123 been delayed?123便は遅れていますか。
Has Flight 123 arrived?123便は到着しましたか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I have not had a bowel movement for a week.1週間便通がない。
How about the one which starts two hours later?2時間後の便ではいかがでしょうか。
How many cruises are there each day?1日に何便有りますか。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に離陸します。
I have not heard from her for a year.1年間彼女から便りがありません。
I'd like to take a 9:30 flight.9時30分発の便に乗りたいです。
I was late, so I missed flight 501.501便に乗り遅れました。
Follow the street for about 50 meters, and you will see a post office.50メートルくらい行くと、郵便局があります。
Where are the bags from Flight 57?57便の荷物はどこにあるか。
I have been constipated for three days.3日間便秘しています。
Please cancel my reservation on JAL flight two to New York on May 10.5月10日のニューヨーク行きJAL002便の予約をキャンセルします。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東京行きJAL001便を予約したいのですが。
I rely on you to help us.あなたが私達を手伝ってくれると便りにしています。
Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?JL123便の荷物は、どこへ行けば受け取れるか教えてください。
Where is the baggage for flight JL 123?JL123便の荷物はどこですか。
Can I get a connecting flight to Atlanta?アトランタ行きの乗り継ぎ便はありますか。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航空112便東京行きは30分遅れて出発いたします。
We are looking forward to hearing from you soon.あなたからのお便りを楽しみにまっています。
I found your letter in the mailbox.あなたからの手紙が郵便受けに入っていた。
I've been looking forward to hearing from you for weeks.あなたからの便りを何週間も心待ちにしていました。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た郵便物は取りに来られるまで保管しておきます。
It was nice to meet you, and I look forward to hearing from you.あなたにお会いできてよかったです。お便りを楽しみにしています。
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの衣類などは来月、宅急便で送ります。
I am looking forward to hearing from you.あなたのお便りを楽しみにしています。
What's your name and flight number?あなたのお名前と便名を教えてください。
I'm sorry I opened your mail by mistake.あなたの郵便物を間違って開けてしまって申し訳ありません。
It looks like your luggage is on the next flight.あなたの荷物は、この次の便に乗っているようです。
What flight were you on?あなたの乗ってきた飛行機は何便ですか。
If he hadn't taken that flight then, he would be alive now.あのとき彼があの便に乗らなかったら、彼は今生きているだろうに。
Uh..., where's the post office?あの〜郵便局はどちらでしょうか。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変更を郵便局に通知したか。
Do you hear from her often?あなたは彼女からしばしば便りをもらいますか。
I have heard nothing from him since then.あれ以来彼から便りがない。
How can I get to the nearest post office?いちばん近い郵便局にはどうやって行ったらいいですか。
You shall hear more from me by the next mail.いずれ後便でくわしく申し上げます。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便局の所轄になる。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便局の所管となる。
Is there any mail for me this morning?けさは私に何か郵便来ていませんか。
I have heard nothing from him yet.いまだに彼から何の便りもない。
I look Forward to hearing from you.便りをお待ちしています。
I am looking forward to hearing from you.便りを楽しみにしています。
I'm looking forward to hearing from you.便りを心待ちにしています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Chae Yoon is mine Kang Min Joo?[CN] 只想随便找一个是不是 Episode #1.7 (2004)
Now that you've asked for help, I'll never leave you alone.[CN] 现在既然你向我求助 我便永远不会抛下你不管 The Mummy (1932)
Believe you me. Ask any of the boys. They'll tell you.[CN] 这一点都不假 你随便问问什么人 It Happened One Night (1934)
It's safe to say I eat, sleep, breathe, shit and piss... ..sales.[JA] 俺は寝ても覚めても 小便しても セールスに夢中 Salesmen Are Like Vampires (2017)
But he's stayin' in Africa, so I bought it from him cheap.[CN] 人去了非洲, 所以我很便宜把它买下了 Cavalcade (1933)
That mailman licked the wrong stamp.[JA] 郵便配達人は悪い切手を舐めたようだな Murphy's Miracle (2016)
Close the door and tell everybody who you are.[JA] 便所で自分を褒めりゃいい CounterPunch (2017)
I thought that even if told you why I need that money, you'd say no, so, I,..[CN] 即便讲出缘由这大冬天的 大姐终归不会借钱给我的 Taki no shiraito (1933)
I spent the last 90 minutes in the mail room letting a glorified postal worker stare at my chest, so I could be the one to give this to Cat.[JA] 私は、メール室で90分間 郵便の仕分けを待ってたのよ。 胸元に視線を浴びながら。 だから、私がキャットに これを渡します。 Solitude (2016)
"Go right ahead."[CN] 请便 The Circus (1928)
Tell me, is Fanny in any sort of trouble?[CN] 告诉我,弗兰妮有什么不便 Cavalcade (1933)
I got sacked this morning, and now I'm crying next to a urinal full of my own puke, talking to you.[JA] 今朝 解雇されて 今は便器に泣きつき お前と話してる Salesmen Are Like Vampires (2017)
To the left. Don't piss on the seat, huh?[JA] 左だ 便座汚すなよ? Once Upon a Time in Venice (2017)
Shut up, you silly kid, firing without orders![CN] 别乱来,你这笨蛋, 没命令就随便开火 Cavalcade (1933)
But, it's convenient and easy to take care of.[CN] 不过方便打扫 A Mother Should Be Loved (1934)
So, really when summer's near, the engangsgrill becomes hard currency.[JA] 夏が近づくと エンゴングスグリルが 国中に出回る すごく便利な道具だ Barbecue (2017)
Would you dare sol that name with a ie? ,[CN] 若是随随便便作伪证 Taki no shiraito (1933)
They only want the postman there?[JA] 郵便配達員に何があるんだ? Murphy's Miracle (2016)
That's okay.[JA] ディスカバリーは痛みを免れる便利な方法よ それでいいじゃない The Discovery (2017)
I've got a fast metabolism.[JA] 快便 結構 早いの すぐ Midsummer Intimacy (2016)
Keeping a tiger isn't practical...[JA] 確かに... 不便も多い。 The Well (2016)
- No, we didn't get to fuck, because there was no toilet seat on that fucking shit toilet.[JA] 便座がないトイレでさ。 Samme tid et helt annet sted (2016)
I'm sure we could get a used sword very cheap.[CN] 你买的一定很便 A Farewell to Arms (1932)
One can't get intimate just offhand.[CN] 一個人不能隨隨便便地就和別人親熱. Grand Hotel (1932)
And I am not down with that program.[JA] 唾吐いたり 頭を便器に入れたり その種は同意しないわ After Porn Ends 2 (2017)
Each one is 30 dollars... with a discount I can give it to you for 150 dollars.[CN] 再便宜个3万 我就收你15万好了 Episode #1.2 (2004)
Hey, Mr. Postmaster. Who killed the mailmen?[JA] おい ミスター・郵便局長 誰が殺したんだ? Murphy's Miracle (2016)
Can you tell me the real reason behind the crash of Pan Am Flight 103 over Lockerbie?[JA] パンナム103便 爆破事件の 真相を教えてくれ xXx: Return of Xander Cage (2017)
It's basically a magical shortcut.[JA] 魔法の便利道具だ Justice League Dark (2017)
(for marriage)[CN] 随便你随便你啦 Episode #1.5 (2004)
I'm Kang Minjoo![CN] 不是你能随便高攀的 闭上嘴把车移开 Episode #1.5 (2004)
You think you have free license to be insulting?[CN] 你以為你有權力 可以隨便的侮辱人嗎? Grand Hotel (1932)
Shiraito still in a state of panic, ran away from Iwabuchi's house.[CN] 接着便神情恍惚地 从岩渊家的内宅客厅逃走 Taki no shiraito (1933)
All right. Wait if you want to.[CN] 好吧 两位请便 Design for Living (1933)
Just...[JA] 穏便に... ARQ (2016)
They have inside men at local P.O.s like Walker who make sure the packages don't set off any alarm bells.[JA] ウォーカーのような男が局員として 便宜を図っている Drive (2016)
Help push start my mail truck.[JA] 郵便車を押して欲しいんだ Murphy's Miracle (2016)
Fake stuff is obvious.[CN] 该不会连这件贵衣服 都像个便宜货吧 Episode #1.2 (2004)
Shiraito continued to send Kinya money,[CN] 即便只为资助自己的白丝 Taki no shiraito (1933)
I tried to get her back. I even... bought a ticket on one of her flights.[JA] やり直そうと 彼女が搭乗する便を 取ったんだが... Surf N Turf (2016)
Who do you think you are, kicking him out?[CN] 你以为你是谁 跑这儿来随便赶人 The Blue Angel (1930)
- Oh, put them anywhere. All right. Oh, really, why does one ever go abroad?[CN] 随便放哪儿吧 哦,我再也不出国了 Cavalcade (1933)
Bit bigger, and smells of piss more.[JA] 少し大きめで小便臭い Smell the Weakness (2017)
-I told you not to bring just anyone in![CN] 不要随便带陌生人回来的 Episode #1.4 (2004)
I was postmaster for seventeen years. Oh, yes. I knew them.[JA] 17年間 郵便局長だった そうとも 知り合いだよ Murphy's Miracle (2016)
He has strong nerves. But he doesn't need a whole deputation of us to meet him.[CN] 我只想自己随便走一走 Cavalcade (1933)
"Get anybody!"[CN] 随便找个人 The Circus (1928)
This nice porkpie hat or the lovely picture hat the missus give me'?[CN] 我戴着这帽子不太方便 这是夫人送给我的,真漂亮 Cavalcade (1933)
Dear Lord, please give me the strength not to piss my pants in front of these time-wasting sons of bitches.[JA] 主よ この場で 小便を漏らしませんように Salesmen Are Like Vampires (2017)
- Stop![CN] 哦,只是随便聊聊哦 Cavalcade (1933)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス便[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
一意郵便[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components [Add to Longdo]
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number [Add to Longdo]
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name [Add to Longdo]
便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address [Add to Longdo]
便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components [Add to Longdo]
便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code [Add to Longdo]
利用便[りようびんらん, riyoubinran] user handbook [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
便[べん, ben] Bequemlichkeit, Exkremente [Add to Longdo]
便[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
便[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
便[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
便[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
便[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]
便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
便[おんびん, onbin] guetlich, freundlich, sanft [Add to Longdo]
航空便[こうくうびん, koukuubin] Luftpost [Add to Longdo]
便[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]
便料金[ゆうびんりょうきん, yuubinryoukin] Porto [Add to Longdo]
便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top