ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

争议

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -争议-, *争议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
争议[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] controversial, #64,160 [Add to Longdo]
争议[wú zhēng yì, ㄨˊ ㄓㄥ ㄧˋ, / ] uncontroversial; accepted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JUST A DOMESTIC DISPUTE.[CN] 只是国内 争议 Earth Girls Are Easy (1988)
- Controversial might be better.[CN] -应该说是有争议 Barbarians at the Planet (1994)
Father Gabriel, what do you think is at issue here?[CN] Gabriel神父,你认为争议何在? The Mission (1986)
This argument you must let lawyers present to you![CN] 这些争议您一定要让律师来进行! The Crucible (1996)
This will set us all to arguing again in the society.[CN] 否则会令我们的社会 再度陷入争议 The Crucible (1996)
But Scott's shenanigans have been causing quite a stir![CN] 但斯科特的小动作对我们在传统 方式上引起了很多的争议 Strictly Ballroom (1992)
Allegations of excessive rate hikes at Metropolis Electric is controversial?[CN] 申论大都会电力的费率过度窜升 是有争议性的? Barbarians at the Planet (1994)
If there was a union problem or, say, a beef in the numbers... only the top guys could meet with Paulie to discuss the problem.[CN] 假如工会有了问题 或彩票上有争议... 只有高级干部可以跟保利商议 Goodfellas (1990)
Uh, it's a very controversial issue, as you well know, and I don't claim to have it all worked out.[CN] 这是相当受争议的问题,我不敢断言能解决. When Night Is Falling (1995)
In view of the controversies between the Earps, Clantons and the McLaurys... and the quarrel the night before between Isaac Clanton and John Holliday... I am of the opinion that the defendant, Virgil Earp, as chief of police... subsequently calling upon his brothers and John Holliday to assist him... in arresting and disarming the Clantons and the McLaurys... committed an injudicious and censurable act.[CN] 鉴于Earps, CIantons和McLaurys家之间的争议... 以及前天夜里 Isaac CIanton和John HoIIiday的争吵... 我作为辩方的律师,阐述观点如下, VirgiI Earp, 作为警察组长... Wyatt Earp (1994)
This will be the most talked-about event in television history![CN] 这将是电视史上最具争议的事 Natural Born Killers (1994)
Why "uncontested"? You could've hit her with the rug salesman.[CN] 为什么"没有争议" 地毯销售都能跟她勾搭上. The Underneath (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top