ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

share out

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -share out-, *share out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
share out[PHRV] แบ่งออก, Syn. divide out

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign   FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจกงานให้เท่ากัน[v. exp.] (jaēk ngān hai thaokan) EN: share out the work   
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; divide equally ; share out equally ; average   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top