Search result for

be at

(65 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be at-, *be at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] มุ่งหมายที่จะ, See also: ตั้งเป้าเพื่อ, มุ่งมั่นที่จะ, Syn. drive at, get at
be at[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be at[PHRV] ทำกิจกรรม, See also: ง่วนอยู่กับ, Syn. keep at
be at[PHRV] เป็นที่นิยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้ำสมัย, นำแฟชั่น
be at[PHRV] แตะต้อง, Syn. meddle with
be at[PHRV] โจมตี
be at it[IDM] ประพฤติผิด, See also: เหลวไหล
be at one[IDM] เป็นหนึ่งเดียว, See also: เข้ากันได้, รวมกันเป็นหนึ่ง
be at ease[IDM] ยืนพัก (ทางทหาร), Syn. stand at, stand easy
be at ease[IDM] รู้สึกสบาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shouldn't you be at whole foods?เธอไม่ต้องไปอยู่ที่กองอาหารหรอ Chuck in Real Life (2008)
I know you wanted to be at that meeting.ฉันรู้ว่าเธออยากเข้าร่วมประชุม Pret-a-Poor-J (2008)
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
Not to hurry you, but we need to be at a funeral...ไม่ได้เร่งคุณนะแต่เราต้องรีบไปงานศพ Birthmarks (2008)
I will be at your station shortly.ข้าจะไปถึงสถานีในไม่ช้า Duel of the Droids (2008)
In two days' time, I'll be at the darkling woods at dawn.ในเวลาสองวัน,ข้าจะรอที่ในป่ายามเช้ามืด To Kill the King (2008)
I cannot tell you how much it pains me to be at odds with you.ข้าไม่อาจบอกเจ้าได้ว่า ข้าเจ็บปวดแค่ไหนที่หมางใจกับเจ้า To Kill the King (2008)
Tell Gi-Seok he'd better be at school tomorrow.บอกคิซอกให้มาโรงเรียนพรุ่งนี้ซะดีๆ เข้าใจมั้๊ย Baby and I (2008)
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1 The Bank Job (2008)
Look, all I'm saying is, if you're interested in the rest of this book of payoffs, the author's gonna be at Paddington Stationทุกอย่างที่ผมกำลังพูด คุณอาจสนใจ ในส่วนที่เหลือของสมุดจ่ายเงินเล่มนี้ เจ้าของจะไปที่สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
At this pace, you'll be at my wedding by next spring.คุณจะได้อยู่ในงานแต่งงานของฉันในฤดูใบไม้ผลิหน้า Heartbreak Library (2008)
That sword must be at the outer shrine in Jolbon!"ดาบอาจจะอยู่นอกสถานที่บูชาในโชบุน! The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be atAren't you supposed to be at school today?
be atBe at home this evening.
be atBe attached to.
be atBe at the station at eleven on the dot.
be atBoarding will be at six-forty.
be atCan Bill still be at home?
be atFather will be at home tomorrow.
be atHe is supposed to be at home today.
be atHe must be at home as the light in on.
be atHe must be at home. I see his car in his garage.
be atHe seems to be at home in Greek literature.
be atHe will be at home tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
หมดภูมิ[V] be at one wit's end, See also: be at the end of one's tether, Syn. หมดปัญญา, จนหนทาง, สิ้นหนทาง, Ant. มีภูมิ, Example: เมื่อถูกถามมากๆ เข้า เขาก็หมดภูมิที่จะคิดตอบปัญหา, Thai definition: หมดปัญญาแก้ไข
ครึ่งผีครึ่งคน[ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
เจ้าเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
สุดปัญญา[V] be at the end of one's wit, See also: be at the end of of one's tether, Syn. หมดปัญญา, จนปัญญา, สิ้นหนทาง, Example: ปัญหาอย่างนี้สุดปัญญาที่จะแก้ไข
สุดหนทาง[V] be at the end of one's wit, See also: be at the end of of one's tether, Syn. หมดหนทาง, สิ้นหนทาง, จนปัญญา, Example: เขาเจียนจะสุดหนทางอยู่แล้ว จนเกือบจะยอมแพ้ชะตากรรม
อับจน[V] be at the end of one's rope, See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse, Syn. จนหนทาง, หมดหนทาง, Ant. มีทางไป, มีหนทาง, Example: การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังนำมนุษยชาติไปสู่ความสิ้นหวัง และอับจนต่อการเผชิญวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน
อับปัญญา[V] be at the end of one's wit, See also: have no wit, be at a loss for, be at loss to know what to do, Syn. จนปัญญา, Ant. มีปัญญา, Example: ผมอับปัญญาเต็มทีแล้ว
ว่าง[V] be free, See also: be at leisure, be at liberty, be unoccupied, be vacant, Syn. ว่างงาน, Ant. ยุ่ง, Example: ปิ่นว่างยังไม่ถึงปีก็มีงานหลายชิ้นวิ่งเข้าชนทันที, Thai definition: ไม่มีกิจธุระ
หมดปัญญา[V] be at the end of one's wits, Example: หล่อนยินยอมรับเงิน 5 ล้านบาท เพื่อถ่ายภาพนู้ด เพราะหมดปัญญาทำมาหากิน, Thai definition: หมดความรอบรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จนหนทาง[adv.] (jon honthāng) EN: be at one wits end   
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one' s wit' s end   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, / ] be at a standstill; bogged down, #16,659 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease [Add to Longdo]
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
会社に出る[かいしゃにでる, kaishanideru] (exp,v1) to go to the office; to be at work [Add to Longdo]
干戈を交える[かんかをまじえる, kankawomajieru] (exp,v1) (obs) to open hostilities; to be at war [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top