ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intangible

IH2 N T AE1 N JH AH0 B AH0 L   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intangible-, *intangible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intangible[ADJ] ซึ่งยากเกินกว่าจะอธิบาย, See also: ซึ่งเป็นนามธรรม, Syn. vague, Ant. tangible
intangible[ADJ] ซึ่งสัมผัสไม่ได้, See also: ซึ่งจับต้องไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intangible(อินแทน'จิเบิล) adj. สัมผัสไม่ได้,จับไม่ได้,คลุมเครือ,ไม่มีรูปร่าง. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้., See also: intangibility,intangibleness n. intangibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intangible propertyทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intangible propertyทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intangibleจับต้องไม่ได้ [การบัญชี]
Intangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทัีกษะ ประสบการณ์ เ่ทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร ยิ่งใช้ ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบันที่ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการสร้าง และใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ในการเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ทุ่นระยะเวลาในการผลิตหรือให้บริการใหม่ๆ [การจัดการความรู้]
Intangible fixed assetทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน [การบัญชี]
Intangible propertyทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intangible cultural heritage (n ) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So man is an individual only because of his intangible memory.ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเฉพาะ เพราะว่ามีหน่วยความจำแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
INVISIBLE, INTANGIBLE, ALMOST LIKE A GHOST.และตอนนี้เราเห็นมันต่อไป จากจุดของผลกระทบ กว่าวัสดุสามัญซึ่งหยุด กลุ่มกระสุนเป็นหลักฐาน ที่ดีที่สุดที่เรามี Beyond the Darkness (2010)
I might have your body but the real you that intangible, and indefinable spark that is you.ฉันก็จะได้ร่างกายของเธอ แต่จริงๆแล้วเธอ มีประกายของความลึกลับ และไม่ไว้ใจ นั่นแหละเธอ Sucker Punch (2011)
I'll stay in my own intangible body.ฉันจะอยู่ในร่างที่จับต้องไม่ได้ของตัวเอง Addicted to Love (2012)
A chosen devotion to another person or an intangible ideal.การเลือกที่จะภักดี กับคนอื่น หรือ ความคิดที่จับต้องไม่ได้ Commitment (2012)
I am invisible, intangible, untouchable.ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสัมผัส ไม่สามารถจับต้องได้ Virtual Reality Bites (2015)
I am invisible, intangible, untouchable.ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสัมผัส ไม่สามารถจับต้องได้ Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป[ADJ] intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūprāng) EN: intangible ; inform ; formless ; vague   
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstraction [f] ; abstrait [m]
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstrait ; intangible
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī mai mī rūprāng) EN: intangible assets   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTANGIBLE    IH2 N T AE1 N JH AH0 B AH0 L
INTANGIBLES    IH2 N T AE1 N JH AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intangible    (j) ˈɪntˈænʤəbl (i1 n t a1 n jh @ b l)
intangibles    (n) ˈɪntˈænʤəblz (i1 n t a1 n jh @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, / ] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重要無形文化財[じゅうようむけいぶんかざい, juuyoumukeibunkazai] (n) important intangible cultural asset [Add to Longdo]
重要無形民俗文化財[じゅうようむけいみんぞくぶんかざい, juuyoumukeiminzokubunkazai] (n) (See 重要無形文化財) important intangible folk culture asset [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] (n,adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P) [Add to Longdo]
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] (n) intangible fixed assets [Add to Longdo]
無形財産[むけいざいさん, mukeizaisan] (n) intangible asset [Add to Longdo]
無形文化財[むけいぶんかざい, mukeibunkazai] (n) intangible cultural asset; (P) [Add to Longdo]
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of [Add to Longdo]
無体財産[むたいざいさん, mutaizaisan] (n) intangible property [Add to Longdo]
無体資産[むたいしさん, mutaishisan] (n) intangible asset [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intangible \In*tan"gi*ble\, a. [Pref. in- not + tangible: cf. F.
   intangible.]
   Not tangible; incapable of being touched; not perceptible to
   the touch; impalpable; imperceptible. --Bp. Wilkins.
   [1913 Webster]
 
      A corporation is an artificial, invisible, intangible
      being.                  --Marshall.
   -- {In*tan"gi*ble*ness}, n. -- {In*tan"gi*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intangible
   adj 1: (of especially business assets) not having physical
       substance or intrinsic productive value; "intangible
       assets such as good will" [ant: {tangible}]
   2: incapable of being perceived by the senses especially the
     sense of touch; "the intangible constituent of energy"- James
     Jeans [syn: {intangible}, {impalpable}] [ant: {tangible},
     {touchable}]
   3: hard to pin down or identify; "an intangible feeling of
     impending disaster"
   4: lacking substance or reality; incapable of being touched or
     seen; "that intangible thing--the soul" [syn: {intangible},
     {nonphysical}]
   n 1: assets that are saleable though not material or physical
      [syn: {intangible}, {intangible asset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top