ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

find fault

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -find fault-, *find fault*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
find fault with[IDM] วิพากษ์วิจารณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To find fault in our wall painting.เพื่อออกมาจับผิดทาสีเรา My Little Bride (2004)
If you have to find fault,ถ้าจะโทษ Back in Business (2008)
Now, m.J., we can find faults with a our friends If we nitpick.เอ็ม เจ จ๊ะ เราสามารถหาข้อด้อยต่าง ๆ เหล่านี้ของเพื่อน ๆ หนูถ้าเราวิจารณ์เขาเกินไป Bargaining (2009)
And you find fault with her?แล้วนายยังกล่าวโทษเธอ งั้นหรอ? Mark of the Brotherhood (2010)
Tae Ra, are you going to find faults in the things I said while I was angry?แทรา นี่ลูกจะจับผิดคำพูดของแม่ตอนโกรธเหรอ Episode #1.16 (2010)
Not always easy to find fault with the famous director of investment.มักจะเป็นคนสำคัญที่คอยช่วยเหลือ แต่การลงทุนก็ไม่ง่ายเลยนะครับ Episode #1.4 (2011)
Why do you have to find faults in my innocent daughter-in-law early in the morning?ทำไมต้องมาหาเรื่องลูกสะใภ้ฉันตั้งแต่เช้าด้วย Episode #1.7 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
find faultDon't find fault with me.
find faultDon't find fault with other people.
find faultDon't find fault with others.
find faultDon't find fault with your friend.
find faultDon't try to find fault with others.
find faultHe is always ready to find fault with other people.
find faultHe is quick to find fault with the student's penmanship.
find faultI cannot find fault with him.
find faultI can't find fault with him.
find faultIt is cruel of you to find fault with her.
find faultIt is easy to find fault with others.
find faultIt is easy to find fault with the work of others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับไต๋[V] find fault with, Example: เราจับไต๋ของฝ่ายโน้นได้แล้ว, Thai definition: รู้จักแนวทางหรือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[V] find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ฟื้นฝอย[V] carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
จับผิด[V] carp, See also: find fault with, cavil, Example: ต่างฝ่ายต่างตั้งทีมจับผิดดูว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง, Thai definition: จับความผิดของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize   
ไม่เอาผิด[v. exp.] (mai ao phit) EN: not find fault with ; not fault   

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
見付ける(P);見つける(P);見附ける;見附る(io)[みつける(P);みっける(見付ける;見附ける;見附る)(ik), mitsukeru (P); mikkeru ( mitsuke ru ; mitsuke keru ; mitsuke ru )(ik)] (v1,vt) (1) to discover; to find (e.g. an error in a book); to come across; to detect; to spot; (2) to locate; to find (e.g. something missing); to find fault; (3) (See 見慣れる) to be used to seeing; to be familiar with; (P) [Add to Longdo]
見咎める;見とがめる[みとがめる, mitogameru] (v1,vt) to find fault with; to question [Add to Longdo]
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black [Add to Longdo]
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable [Add to Longdo]
難癖を付ける;難癖をつける[なんくせをつける, nankusewotsukeru] (exp,v1) to blame; to find fault with [Add to Longdo]
難癖付ける[なんくせつける, nankusetsukeru] (exp,v1) (See 難癖を付ける) to blame; to find fault with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  find fault
      v 1: harass with constant criticism; "Don't always pick on your
           little brother" [syn: {blame}, {find fault}, {pick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top