ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaplet

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaplet-, *chaplet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaplet[N] มงกุฎดอกไม้
chaplet[N] สร้อยคอ, Syn. necklace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaplet(แชพ'ลิท) n. มาลัยบนศรีษะ,สายลูกประคำ,พวกลูกประคำ -chapleted adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaplet    (n) tʃˈæplɪt (ch a1 p l i t)
chaplets    (n) tʃˈæplɪts (ch a1 p l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kranz {m} | Kränze {pl}chaplet | chaplets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapelet \Chap"e*let\, n. [F. See {Chaplet}.]
   1. A pair of straps, with stirrups, joined at the top and
    fastened to the pommel or the frame of the saddle, after
    they have been adjusted to the convenience of the rider.
    [Written also {chaplet}.]
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of chain pump, or dredging machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaplet \Chap"let\, n.
   A small chapel or shrine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaplet \Chap"let\, v. t. [imp. & p. p. {Chapleted}.]
   To adorn with a chaplet or with flowers. --R. Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaplet \Chap"let\, n. [F. chapelet, dim. of OF. chapel hat,
   garland, dim. fr. LL. cappa. See {Cap}, and cf. {Chapelet},
   {Chapeau}.]
   1. A garland or wreath to be worn on the head.
    [1913 Webster]
 
   2. A string of beads, or part of a string, used by Roman
    Catholic in praying; a third of a rosary, or fifty beads.
    [1913 Webster]
 
       Her chaplet of beads and her missal. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A small molding, carved into beads, pearls,
    olives, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Man.) A chapelet. See {Chapelet}, 1.
    [1913 Webster]
 
   5. (Founding) A bent piece of sheet iron, or a pin with thin
    plates on its ends, for holding a core in place in the
    mold.
    [1913 Webster]
 
   6. A tuft of feathers on a peacock's head. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaplet
   n 1: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
      or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath},
      {garland}, {coronal}, {chaplet}, {lei}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top