หรือคุณหมายถึง hairleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hairless

HH EH1 R L AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairless-, *hairless*, hairles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairless[ADJ] ที่ไม่มีขน, See also: ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น, Ant. hairy

English-Thai: Nontri Dictionary
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does nothing more than a learning onderbroek and keep. You beat the enemy with all your oil hairless wonder.แน่นอนว่าอันตราย เมื่อท้าชนแรดหรือช้าง Meet the Spartans (2008)
Colombian is a hairless species, sir.โคลอมเบี้ยนจะมีขนยาวครับ Episode #2.6 (2008)
If it isn't the hairless harpyนี่มันสัตว์ประหลาดไม่มีผมอ้ะป่าวเนี่ย Cloak of Darkness (2008)
If I find out that you're lying, I'll cut your hairless little prick off before you even figure out what it's for.ถ้าฉันรู้ว่านายโกหก ฉันจะเฉือนไอ้จ้อนไร้ขนของนายทิ้งซะ ก่อนที่นายจะทันรู้ด้วยซ้ำ ว่ามันมีเอาไว้ใช้ทำอะไร Orphan (2009)
Hairless apes.ลิงไม่มีขน ตัวน้อยๆ The End (2009)
You hairless ape!เจ้าลิงไม่มีขน! The Third Man (2010)
I believe... the hairless ape has the floor.-นายจะปล่อยให้- -ฉันเชื่อว่า... ลิงที่ไม่มีขนมีพื้นที่ของตัวเอง The Third Man (2010)
- Mm-hm. If you want hairless, maybe you should find a little boy.ถ้าเจ้าไม่ชอบขน บางที ไปหาเด็กเล็กๆดีกว่านะ The Wolf and the Lion (2011)
Wow! You are, like, completely hairless.ว้าว นายเหมือนกับไม่มีขนเลย Addicted to Love (2012)
Fucking pale, 110 pounds, hairless, probably has a huge cock, coked out of his mind...สุดยอดไม้ ราคา 110 ปอนด์ ไร้ขน จุกค็อกใหญ่ โคเคนเต็มหัวเขาแล้ว This Is the End (2013)
I said, "So what if he's completely hairless"ฉันพูดว่า "แล้วไง ถ้าเขาจะไม่มีผม" Girls (and Boys) on Film (2013)
I'm against the hairless ideals put upon us by the media and, um... porn.ฉันต่อสู้กับความคิดเรื่องไม่มีผม ที่ใส่หัวพวกเราโดยสื่อ แล้วก็ อืม... หน่มน๊ม Fire: Part 2 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล้น[ADJ] bald, See also: hairless, shaven, Syn. ล้าน, Example: เขาก้าวเข้ามาอีกสองก้าวและเอาหัวโล้นของเขาขวิดฉัน, Thai definition: ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRLESS    HH EH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairless    (j) hˈɛəʴləs (h e@1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无毛[wú máo, ˊ ㄇㄠˊ, / ] hairless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
無毛[むもう, mumou] (n,adj-no) hairless [Add to Longdo]
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hairless \Hair"less\, a.
   Destitute of hair; bald. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairless
   adj 1: having no hair or fur; "a Mexican Hairless is about the
       size of a fox terrier and hairless except for a tufts on
       the head and tail" [ant: {haired}, {hairy}, {hirsute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top