Search result for

ติว

(37 entries)
(0.1448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติว-, *ติว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติว[V] cram for an examination, See also: study, mug up, swot, Syn. กวดวิชา, Example: ดวงดอมไม่ได้ไปติว แต่ไปหาซื้อคู่มือการสอบมาอ่านเอง, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
italicติวเอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is not like the Jedi to be late.ไม่ใช่ปกติวิสัยของเจไดเลยนะ มาช้าอย่างนี้น่ะ Ambush (2008)
If I don't chase bad guys, then what am I?ถ้าสมมุติว่าฉันไม่ตามไล่ล่าพวกศัตรู \ แล้วฉันเป็นใครละ? Bolt (2008)
Ladies and gentlemen, our first award is for the medical breakthrough of the year.สุภาพบุรุษ และสตรี รางวัลแรกของเรา สำหรับ การปฏิวัติวงการณ์แพทย์ แห่งปี Superhero Movie (2008)
I assumed it was your usual reason for socializing beyond myself and the scum of Gotham's underbelly:ผมเดาว่ามันเป็นปกติวิสัยที่คุณอยากพบคนอื่นบ้าง นอกจากผม และ อาชญากรเมืองกอทแธม The Dark Knight (2008)
That's why the maid went back inside.เธอต้องพบมัน สมมุติว่ามันเป็นของเจ้านายเธอและเธอก็ทิ้งมันไว้ล่ะ Breaking and Entering (2008)
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
For example, let's pretend that Natalie here is a man.แบบอย่างแรกต้องเริ่มที่จะหลอกล้อ สมมุติว่า นาตาลี เป็นผู้ชาย The House Bunny (2008)
Yes, but equally, going after him in some knee-jerk way, you know, assuming he's a terrible guy, wouldn't that only create more sympathy for him than anything else?ก็ใช่ แล้วมันมีอะไรใกล้เคียง\ กับการคุกเข่าขอโทษบ้างล่ะ ลองคิดดูน่ะ ถ้าสมมติว่าเขาเป็นชายที่มีปัญหา เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ Frost/Nixon (2008)
I suppose he doesn't owe me an explanation or anything.ชั้น ชั้นสมมติว่าเขาไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณชั้น The Echo (2008)
Let's say he actually found the roach.สมมุติว่าเขาเจอก้นกัญชาจริงๆ Pineapple Express (2008)
That is pretty rad, but, like, let's say Ted calls him and is like:นั่นมันก็เร้าใจดีแต่สมมุติว่า เท็ดโทรหาเขาแล้วถามว่า Pineapple Express (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
lunatic(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนฟั่นเฟื่อน,คนเสียสติ,คนสติวิปลาส
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
angenommenสมมุติว่า (ใช้บ่งสมมุติฐาน) เช่น Angenommen, wir verpassen den Zug. Was machen wir dann? สมมุติว่าพวกเราตกรถไฟ เราควรทำอะไรต่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top