ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thesaurus

TH AH0 S AO1 R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thesaurus-, *thesaurus*, thesauru
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thesaurus(n) พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน, Syn. glossary, synonymy, synonyms and antonyms

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) , พจนานุกรม, ปทานุกรม, อภิธาน, อภิธานชุดวรรณคดี, สารานุกรม, ขุมทรัพย์, ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thesaurusอรรถาภิธาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesaurusอรรถาภิธาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesaurusอรรถาภิธาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์, Example: รายการคำศัพท์ หรือ บัญชีคำศัพท์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ให้ใช้ว่า อรรถาภิธาน หมายถึง หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มักจะเห็นมีการใช้คำว่า ศัพท์สัมพันธ์ อยู่ด้วยเช่นกัน <p>องค์ประกอบของอรรถาภิธาน <p>อรรถาภิธาน จะให้รายการคำศัพท์ตามลำดับอักษร ควบคุมคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำพ้องหรือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน มีรายการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มลำดับชั้น โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ ดังนี้ <p>1. คำหลักของชุด (descriptor) ที่ใช้ในสาขาวิชานั้น <p>2. คำที่กำหนดให้ใช้และไม่กำหนดให้ใช้ รวมทั้งแนะนำว่า คำใดให้ใช้ได้ และใช้แทนคำอะไรบ้าง ซึ่งมักจะเป็นคำที่มีความหมายพ้องกับคำหลักหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำหลัก แต่ไม่ใช้และได้กำหนดให้ใช้คำหลักแทน (จะใช้สัญลักษณ์ว่า UF หมายถึง Used For) เช่น <p> Distance education <p> UF Open learning <p>3. ข้อความอธิบายคำหลัก หรือคำนิยาม หรือขอบเขตของคำศัพท์ที่ใช้ (ใช้สัญลักษณ์คือ SN หมายถึง Scope Note) เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ เช่น <p>Distance learning <p> SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students <p>4. คำที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (relationship) กับคำหลัก <p>4.1 คำที่เป็นคำต้นสกุลของคำหลัก (Top Term) ใช้สัญลักษณ์คือ TT) <p>4.2 คำที่มีความหมายกว้างกว่าคำหลัก (Broader Term ใช้สัญลักษณ์ คือ BT) <p>4.3 คำที่มีความหมายแคบกว่าคำหลัก (Narroe Term ใช้สัญลักษณ์คือ NT) <p>4.4 คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำหลัก (Related Term) ที่ไม่ใช่คำที่มีความหมายกว้างกว่าหรือแคบกว่า (ใช้สัญลักษณ์คือ RT) <p>ตัวอย่าง <p>Distance education <p>SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students <p>UF Open learning <p>NT Virtual universities <p>RT Correspondence courses <p> Educational media <p> Electronic learning <p> Open universities <p>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1231-20110828-thesaurus.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thesaurus recklessness the mad recklessness...คำพ้อง "ไม่ยั้งคิด" "ไม่ยั้งคิดอย่างบ้าคลั่ง" Pola X (1999)
Yeah, I'll have to agree with the walking thesaurus on that one.เห็นด้วยกับขุนประดิษฐ์วาทะ ท่านพูดถูก Guardians of the Galaxy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THESAURUS TH AH0 S AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thesaurus (n) θˈɪsˈɔːrəs (th i1 s oo1 r @ s)
thesauruses (n) θˈɪsˈɔːrəsɪz (th i1 s oo1 r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
类属词典[lèi shǔ cí diǎn, ㄌㄟˋ ㄕㄨˇ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] thesaurus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thesaurus { m }; Wörterbuch { n }; Wörtersammlung { f }; Wortschatz { m } | Thesauri { pl }; Wörterbücher { pl }; Wörtersammlungen { pl }thesaurus | thesauri [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シソーラス[shiso-rasu] (n) thesaurus; (P) [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] (n) { comp } thesaurus entry [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[fasettoshiso-rasu] (n) { comp } faceted thesaurus [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[maikuroshiso-rasu] (n) { comp } microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[makuroshiso-rasu] (n) { comp } macrothesaurus [Add to Longdo]
起点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] (n) { comp } source thesaurus [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] (n) { comp } thematical thesaurus [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] (n) { comp } specialized thesaurus [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] (n) { comp } multilingual thesaurus [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] (n) { comp } monolingual thesaurus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[まいくろしそーらす, maikuroshiso-rasu] microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]
起点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] monolingual thesaurus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thesaurus \The*sau"rus\, n.; pl. {Thesauri}. [L. See
   {Treasure}.]
   A treasury or storehouse; hence, a repository, especially of
   knowledge; -- often applied to a comprehensive work, like a
   dictionary or cyclopedia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thesaurus
   n 1: a book containing a classified list of synonyms [syn:
      {thesaurus}, {synonym finder}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top