ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขุมทรัพย์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขุมทรัพย์, -ขุมทรัพย์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุมทรัพย์(n) treasure, Syn. ขุมสมบัติ, กรุสมบัติ, Example: ในนิทาน คนดีมักจะได้พบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ, Count Unit: ขุม, Thai Definition: แหล่งที่มีทรัพย์สินมากมายหรือเป็นที่รวมทรัพย์สิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุมแหล่งที่เกิดที่เก็บ เช่น ขุมทรัพย์
นิธิน. ขุมทรัพย์.
บุญนิธิ(บุนยะ-) น. ขุมทรัพย์คือบุญ.
ปริศนาลายแทงน. ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินเป็นต้น.
ลายแทงน. ข้อความที่เป็นปริศนาแฝงคำตอบชี้แหล่งขุมทรัพย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasure-troveขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge assetsขุมความรู้, ขุมทรัพย์ความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He drew a treasure map so he could find them again.เขาวาดแผนที่ขุมทรัพย์ไว้ เพื่อที่เขาจะได้หามันเจอได้ทีหลัง Stand by Me (1986)
So treasure your love...ดังกล่าวได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งรัก The Princess Bride (1987)
We do not follow maps to buried treasure, and "X" never, ever, marks the spot.เราจะไม่ติดตามแผนที่ ไปสู่ขุมทรัพย์ที่ฝั่งเอาไว้ และ "X" ไม่เคย, สักครั้งที่จะเป็นเครื่องหมาย ของตำแหน่ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A treasure.ขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
A treasure beyond all imagining.ขุมทรัพย์ที่เกินกว่าจะจินตนาการได้. National Treasure (2004)
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์. National Treasure (2004)
By the time of the American Revolution the treasure had been hidden again.เมื่อประกาศอิสรภาพของอเมริกา ขุมทรัพย์ได้ถูกซ่อนอีกครั้ง. National Treasure (2004)
They knew they had to make sure the treasure would never fall into the hands of the British.พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่า ขุมทรัพย์จะไม่ตกอยู่ในมือของพวกอังกฤษ. National Treasure (2004)
So they devised a series of clues and maps to its location.ดังนั้นพวกเขาจึงทำลายแทงที่ซ่อนขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Symbols of the Knights Templar, guardians of the treasure.สัญญลักษณ์ของอัศวินเทมปร้า, ผู้ปกป้องขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Two years ago, if you hadn't shown up, hadn't believed the treasure was real, สองปีก่อน ถ้าฉันไม่เจอนาย แล้วนายไม่เชื่อเรื่องขุมทรัพย์, National Treasure (2004)
- Let's go find some treasure.- ไปหาขุมทรัพย์กัน. National Treasure (2004)
We are one step closer to the treasure, gentlemen.เราเข้าใกล้ขุมทรัพย์อีกก้าวนึงแล้ว.. ท่านสุภาพบุรุษ National Treasure (2004)
Ben, I thought you said that the treasure would be on the Charlotte.เบน ฉันคิดว่านายบอกว่า ขุมทรัพย์อยู่ที่ชาร์ล็อต. National Treasure (2004)
There's the legend of the Templar treasure, and the stain effects the legend.มันเป็นตำนานของอัศวินเทมปร้า ขุมทรัพย์, และรอยคราบของคำจารึก. National Treasure (2004)
- Ben... the treasure of the Knights Templar is the treasure of all treasures.- เบน... ขุมทรัพย์ของอัศวินเทมปร้า เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าขุมทรัพย์ทั้งหมด. National Treasure (2004)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
You should be able to rub this treasure in their arrogant faces, and I want you to have the chance to do that.นายต้องค้นหาขุมทรัพย์เพื่อพิสูจน์มัน, และฉันอยากให้นายมีโอกาสทำให้สำเร็จ. National Treasure (2004)
- A treasure map?- แผนที่ขุมทรัพย์ ? National Treasure (2004)
You're treasure-hunters, aren't you?คุณเป็นพวกนักล่าขุมทรัพย์ใช่ไม๊ ? National Treasure (2004)
We're more like treasure-protectors.เรียกเราว่าผู้พิทักษ์ ขุมทรัพย์ จะดีกว่า. National Treasure (2004)
There is not a treasure map on the back of the Declaration of Independence.ไม่มีแผนที่ ขุมทรัพย์ หลังใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
This better not be about that dumb treasure.ดีนะที่ไม่เกี่ยวกับขุมทรัพย์โง่ๆ. National Treasure (2004)
Yeah, it's about the treasure.ใช่ มันเกี่ยวกับขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
And the treasure?และขุมทรัพย์? National Treasure (2004)
The legend says that the treasure was buried to keep it from the British.ตำนานบอกว่าขุมทรัพย์นั่น ถูกฝังเพื่อให้พ้นจากอังกฤษ. National Treasure (2004)
But what really happened was the legend was invented, to keep the British occupied searching for buried treasure.แต่ความจริงตำนานคือเรื่องที่แต่งขึ้น เพื่อให้อังกฤษเสียเวลาค้นหาขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
The treasure is a myth.ขุมทรัพย์ไม่มีตัวตน. National Treasure (2004)
There is no treasure.ไม่มีขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
OK. "The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of pass and..."เอาละ. "สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎเมื่อเงา ในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ... . เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ..." National Treasure (2004)
Well, you're certain the treasure is real, despite what anyone else thinks.คุณมั่นใจว่าขุมทรัพย์มีจริง, ไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นคิด. National Treasure (2004)
"The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of Pass and Stow.""สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ.. ปรากฎเมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าบ้านของ พาส แล สโตว์." National Treasure (2004)
Wait..."The vision to see the treasured past" must refer to a way to read the map.เดี๋ยว..."สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ" อาจจะหมายถึงวิธีที่ใช้อ่านแผนที. National Treasure (2004)
"The vision to see the treasured past." Let me take this."สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะ." ขอนี่ผม. National Treasure (2004)
Is it a treasure map?แผนที่ขุมทรัพย์หรือเปล่า? National Treasure (2004)
Why can't they just say, "Go to this place, and here's the treasure, spend it wisely"?ทำไมไม่แค่บอกว่า, "ไปที่สถานที่นี้, ก็เจอขุมทรัพย์ .. แล้วใช้อย่างฉลาด?" National Treasure (2004)
Invisible treasure map.แผนที่ขุมทรัพย์ ล่องหน. National Treasure (2004)
The treasure's gone.ขุมทรัพย์หายไปแล้ว. National Treasure (2004)
We made lan believe he could have the treasure.เราอยากให้เอียนเชื่อว่า เขาจะได้ขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Where's my treasure?ขุมทรัพย์อยู่ไหน? National Treasure (2004)
- When we find the treasure.- เมื่อเราพบ ขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
So where's the treasure?ขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน? National Treasure (2004)
Where's the treasure?ขุมทรัพย์อยู่ไหน? National Treasure (2004)
Through the treasure room.ผ่านทางห้องขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
And that means the treasure is real.นั่นหมายความว่า ขุมทรัพย์เป็นเรื่องจริง. National Treasure (2004)
I just... really thought I was gonna find the treasure.ผมแค่... คิดจริงๆว่า ผมจะได้ค้นพบขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
I take it you found the treasure?ผมคิดว่าคุณพบ ขุมทรัพย์ ? National Treasure (2004)
You know, the Templars and the Freemasons believed that the treasure was too great for any one man to have, not even a king.คุณเขื่อไม๊, อัศวินเทมปร้ากับ ฟรีเมสัน เชื่อว่า ขุมทรัพย์นั่น มันมากเกินกว่า คนใดคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของ ถึงแม้จะเป็นกษัตริย์. National Treasure (2004)
I figure their solution will work for the treasure too.ผมคาดว่าคำแนะนำนั้น คงได้ผลกับขุมทรัพย์เหมือนกัน. National Treasure (2004)
Next time we find a treasure that redefines history for all mankind, you make the call on the finder's fee.คราวหน้าถ้าเราเจอขุมทรัพย์ ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ นายเป็นคนเรียกค่าแรงในการค้นหาละกัน National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุมทรัพย์[khumsap] (n) EN: treasure ; buried treasure ; trove  FR: trésor [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trove(n) ขุมทรัพย์, See also: ขุมสมบัติ, สมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า, ขุมทรัพย์มหาศาล, ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์, เจ้าของเงิน
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) , พจนานุกรม, ปทานุกรม, อภิธาน, อภิธานชุดวรรณคดี, สารานุกรม, ขุมทรัพย์, ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์, สิ่งที่ล้ำค่า, บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า, ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก, เก็บรักษาไว้, สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury, riches, cherish, va
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง, หนทาง, ขุมทรัพย์, วิธีการ, เงินทอง, adv. โดย, ซึ่ง, ที่ซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
storehouse(n) โกดัง, ร้าน, ยุ้ง, ฉาง, คลังสินค้า, แหล่งขุมทรัพย์
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ, ขุมทรัพย์, คนรัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top